Generalforsamlingen 2012

Referatet for Fælleslistens Generalforsamlingen

Tirsdag den 20.03-2012 i Augustenborg Hallen

 
1. Valg af dirigent og referent
Axel Jepsen valgt som dirigent og Gitte Uttrup som referent.
 
2. Beretning fra formanden ved H.C. Nielsen
Byråd
Det har igen været et begivenhedsrigt år for Fælleslistens byrådsgruppe.
Hele 2011 har Socialdemokraterne prøvet at tegne et billede af byrådsarbejdet, hvor flertalsgruppen ikke ville samarbejde med Socialdemokraterne, og hvor de blev holdt uden for indflydelse. Det er ikke virkeligheden. Samarbejdet fungerer fint i de fleste udvalg, dog har der været store problemer i økonomiudvalget, som bun-der i personlige forhold. Det er trist for Sønderborg Kommune, at Byrådets største parti vælger at have den holdning, at det ikke betyder noget, hvordan det går Sønderborg Kommune, bare det ikke går godt for flertals-gruppen.
Nødvendige ændringer og reformer skal gennemføres, så i stedet for at bruge fælles kræfter på at skabe vækstmuligheder og udvikling, så bliver for mange sager gjort til politiske stridsspørgsmål. På en sådan bag-grund skal borgmesteren bruge alt for mange kræfter på at holde sammen på flertalsgruppen.
Selv om signalerne og ytringerne i pressen kan få det hele til at virke noget trist og negativt, så er der opnået flere gode resultater i løbet af året.
Vi fik vedtaget en ny skole struktur, dog med en del modstand fra lokale grupper, og vi kan vel ikke sige, at alt er på plads endnu. De kommende år vil så vise, om det igen bliver nødvendigt at se på skolestrukturen. De sidste års lave fødselstal tyder på, at det kan blive nødvendigt.
Antallet af valgsteder blev reduceret til 17, og det var et nødvendigt opgør med de gamle sogne- og kommu-negrænser, og det gav ingen reduktion i valgdeltagelsen ved folketingsvalget i november.
Vi er på vej til at få en ungdomskoordinator.
Budgetforløbet for 2012 viste at flertalsgruppen kunne holde sammen, selv om Socialdemokraterne prøvede at få SF til at stemme mod det fremsatte budgetforslag og benytte muligheden for at få SF med til at vælte fler-talsgruppen. Det lykkedes ikke, og Socialdemokraterne måtte stemme imod deres eget forslag om en skatte-stigning. Det lykkedes dog ikke at forhindre en stigning af dækningsafgiften. Da man så ikke fik splittet fler-talsgruppen ved budgetbehandlingen, så lykkedes det i stedet at få væltet seniorudvalgets formand, og få en løsgænger valgt som ny formand. Det blev dog kun en kort periode, så var der styr på udvalgsflertallene igen.
Byrådsgruppen har gjort det godt i 2011. Der er arbejdet flittigt i udvalgene. Det kan derfor virke lidt uretfær-digt, at det næsten altid kun er borgmesteren og udvalgsformændene der løber med overskrifterne i pressen.
Nu er der så fuld gang i kulturhovedstadsprocessen, og vi håber det bliver en succes for både Sønderborg og samarbejdsparterne nord og syd for grænsen.
 
Medlemsorganisation
I det forløbne år har vi prøvet at starte nogle emnegrupper. Vi afholdte i maj et kommunikationsseminar for bestyrelse og byråd med et efterfølgende opfølgningsmøde. Der blev nok startet for mange emnegrupper, og for mange opgaver blev lagt på byrådsmedlemmerne, som jo i forvejen har rigeligt med opgaver. Gruppen, der behandlede forældre coaching, har fået deres projekt realiseret, og der arbejdes stadig i flere af emnegrupper-ne. Vi har dog neddroslet forventningerne til flere af grupperne.
I august deltog vi, som vi plejer, i Kulturnatten, hvor vi kunne præsentere vores Fællesliste-bil, som vi havde foran Rådhuset, som afløser for fyrtårnet. Vi besøgte den nye børnehave ved Humlehøjskolen i oktober, og vi var på Huholt Skole i november.
Der har været afholdt to medlemsmøder. I maj var emnet den nye skolestruktur, og der var en livlig debat mellem de fremmødte. I januar havde vi indkaldt vores medlemmer til et inspirationsmøde. Vi bad deltagerne om at komme med deres menig om byrådsgruppens arbejde, hvad man havde gjort godt, hvad man skulle gøre fremover, hvilke politiske mål vi skal have og hvordan vi kan nå disse mål. Der kom mange gode forslag, som bestyrelsen og byrådsgruppen har fået, og som vil indgå i det arbejde, som skal gøres, når der skal udar-bejdes en strategi for Fælleslisten frem til næste valg. Vi må desværre, igen i år, notere os en svag medlem-stilbagegang.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen, byrådsgruppen og alle der har ydet en indsats for Fælleslisten for at godt samarbejde i det forløbne år.
3. Orientering fra kommunalpolitikerne
Borgmesterens / Aase Nygaard´s ord:
Vi gik blandt andet til valg på at få styr på økonomien. Det har vist sig at være en større opgave end først antaget. Det budget og den økonomi, vi overtog, var ikke specielt sund. Puljer var sat af, beparelser / effek-tiviseringer lagt ind uden at pege på, hvor pengene skulle findes. Overraskelserne landede gang på agng i vores skød. Senest med BDO-rapporten fra sommeren 2011, hvor det viste sig, at politikområde 17, handicap, havde en overskridelse på 33 mio. kr. Så selv om vi synes, vi har vist rettidig omhu, er vores planer blevet underløbet i flere omgange.
Vi har haft fat i store omstruktureringer, og det bliver vi næppe populære på, men vi kan og vil ikke sætte os med hænderne i skødet og vente på, at tingene – måske – løser sig af sig selv. Vi ønsker at være proaktive og gå aktivt ind i forandringerne for på den måde at præge dem mest muligt.
Skolestrukturen har naturligt skabt en del debat. Lige nu er der en gruppe borgere, der ønsker at starte en friskole i Svenstrup. Det skal de selvfølgelig have lov til. Vi mener, at en friskole i Svenstrup skal fungere på lige vilkår med de andre friskoler i kommunen. Derfor har vi ikke ønsket at stille en garanti for låneoptag. Kulturhovedstad 2017 har bred opbakning i både erhvervslivet, de omkringliggende kommuner og regionen. Vi ønsker at styrke Sønderborg Kommunes position i forhold til at tiltrække virksomheder og arbejdskraft. Det gør vi blandt andet ved at være meget synlige i medierne. 2017 bliver en drivkraft for vækst i vores område, og vi får lejlighed til at finde alle de gode historier frem om vores kommune – både i by- og landdistrikter. Vi har arbejdet hårdt de første to år. Vi beholder arbejdstøjet på og lægger os i selen for at skabe en god kommune, som vi alle kan være stolte af.
 
Teknik & Miljø- samt Arbejdsmarkedsudvalget / Ole Stisen
Jeg er fungerende gruppeformand, indtil Erik er helt på toppen igen. Det betyder, at jeg har valgt at fungere både som sekretær og formand, hvor jeg nedtoner formandsrollen.
Ud over byrådet er jeg med i Arbejdsmarkedsudvalget (AMU) og Teknik/Miljøudvalget (TMU) og en hel masse andet.
Jeg har valgt nogle meget forskellige emner, som måske har jeres interesse, og som kan vise mangfoldighe-den af arbejdet en i Byrådet.
I AMU er der en sag, som har fyldt ret meget i udvalget, men ikke så meget i pressen. Det er spørgsmålet om LO-partnerskab. Socialdemokraterne har længe ønsket, at vi indgik aftalen, som går ud på, at fagforeningerne overtager samtaler med de ledige, der er deres medlemmer. De ledige skal til næsten ens samtaler i Jobcent-ret og hos A-kassen, så den positive vinkel er, at de ledige så kun skal henvende sig ét sted. Der er imidlertid en bagside af medaljen: Hvis A-kasserne ikke overholder RETTIDIGHEDEN, er det kommunen, der får udgiften. Hvis rettidigheden falder med 1 %, betyder en kommunal udgift på 2 mio. kr.! SF følte sig bundet af, at de har indgået et registreret partnerskab med Socialdemokraterne på Christiansborg, og løsgængerne var på ledsaget udgang, så vi tabte sagen i byrådet. Det kom der et par krøller ud af; men dem lader jeg ligge.
En sag, der har fyldt rigtig meget i pressen, er sagen om ISKIOSKEN. De 2, som har drevet kiosken, har været dygtige til at sælge is, og dygtige til at sælge det budskab, som hedder, at den store stygge kommune tram-per den lille initiativtager i grus. Historien bag kiosken er, at de 2 lejere henvendte sig til kommunen i 2003, da Bierbaum ophørte med fiskesalg, og bad om lov til at leje grunden, som Bierbaums butik stod på. Man ind-gik et 5-årigt lejemål med en årlig leje på 1800 kr. I 2007 fandt man ud af, at grunden var ustabil, og gav le-jerne tilladelse til at flytte hen på den nuværende placering indtil lejemålet udløb i 2008. Herefter lavede kom-munen en 1-årig lejeaftale, fordi området var omfattet at Masterplanen for havnen. I årene herefter blev afta-len fornyet hvert år indtil i år, hvor der sker mange ting på havnen. Lejeindtægten er nu ca. 300.000 kr. om året. Sagen kunne sikkert have været grebet an på en fiksere måde; men et enigt byråd stemte for.
Jeg er formand for bestyrelsen i Sydals Ældreboliger (SÆBO). Udpeget af byrådet i 2010 og udgør bestyrelsen sammen med Anita Kjøng Rasmussen og Preben Storm. Preben Storm havde været formand i den forudgåen-de periode og sagde, at jeg roligt kunne melde mig, for de havde slet ikke haft møder. SÆBO handlede kun om, at boligerne formelt skulle sælges til kommunen, hvorefter selskabet skulle nedlægges. Bestyrelsens op-gave var kort sagt at skrive under. 2 år efter står det så klart, at vi skal sælge boligerne på det åbne marked, og at de ikke længere skal anvendes til ældreboliger, så vi risikerer at efterlade lejerne på Herrens mark. Na-turligvis er lejerne beskyttet af lejeloven, men der kan sagtens komme dårlige løsninger ud af sådan et salg. Jeg har derfor besluttet, at salget kun kan finde sted, hvis der følger nogle klausuler med. Det medfører må-ske en lavere pris; men den risiko vil jeg gerne løbe.
Det sidste, som jeg har valgt at nævne er, at jeg er kommunens repræsentant i Ærøfærgerne, og de har været ude i stærk søgang, hvilket har været meget omtalt på Fyn/Ærø. Sønderborg betaler årligt 1 mio. kr. for at støtte ruten Søby/Fynshav. Derudover betaler vi 250.000 kr. for en ekstratur, som primært tilgodeser godstra-fikken. Færgerne besluttede at fjerne en tur, og vi reagerede naturligvis ved ikke at betale de 250.000 kr. Fær-getrafik på Ærø er religion, og man fører til stadighed Hellig Krig for at opretholde 4 ruter, selv om det kan væ-re meget svært at se fornuften i det.
 
Børn- og Uddannelsesudvalget / Erik Lorenzen
Inden for BUU- området er det stærkt faldene børnetal efterhånden ved at blive en stor udfordring.
2010 blev der født 830 børn - jan/feb 158
2011 blev der født 687 børn – jan/feb 123
2012 er der blevet født jan/ feb 99
Det er de forudsætninger der danner grundlag for det, som jeg efterfølgende vil komme ind på.
Dagpleje/ vuggestuer:
Der er blevet oprettet vuggestuer forskellige steder i kommunen, før var det kun i Sønderborg by, vi kunne tilbyde det. Det er ikke alle steder, der har været forældreinteresse for en vuggestue, og så er der selvfølgelig ikke startet op. De fleste steder hvor vuggestue tilbydes nu, er den blevet etableret i en børnehave, som har fået plads på grund af færre børn i området. De steder, hvor der er bygget nye institutioner, er de selvfølgelig tænkt med ind i byggeriet. Ex. Gråsten og Humlehøj. Det vil alt andet lige give et pres på dagplejerne. Antallet er tilpasset det behov, der er, dog er der en del, der er blevet private, når de har fået deres opsigelse. Det be-tyder så bare, at endnu flere skal opsiges.
Børnehaver:
De mærker også det faldene børnetal. I Gråsten er der kommet en helt ny institution og en tilbygning til en anden, og de går derfor fra 3 institutioner til 2. Det samme er ved at ske i V. Sottrup og flere andre steder. Ringbakken, som er flyttet ned til Humlehøj skolen, er også nyetableret og med plads til 80-100 børn. Det vi ser som optimalt, hvis de skal have hverdagen til at hænge sammen. De mindste institutioner har svært ved at dække sig ind med personale, når de også samtidig skal have åbent i ydertimerne.
Skoler:
Fremtidens skole er kommet gennem den første fase. Da vi startede denne proces op, blev det ret klart, at hvis vi skulle kunne opretholde en god kvalitet, både fagligt og pædagogisk i folkeskolen, så skulle der ske noget. Både fordi skolerne er ved at nå bunden, ved at nærme sig minimums tallet for undervisningstimer, og så den kendsgerning at elevtallet frem mod 2016 ville falde med 1600 elever.
Havnbjerg og Nordborg skole bliver en skole med 2 afdelinger.
Fryndesholm skoles overbygning flytter til Augustenborg
Ahlmanns skolens overbygning flytter til Humlehøj
Bakkensbro skole nedlægges og eleverne flytter til Nydamsskolen
Kværs skole nedlægges og eleverne flytter til Rinkenæs skole
Egernsund skole nedlægges og distriktet tilknyttes Broager skole
Derudover er det besluttet at lukke Svenstrup afdeling og samle eleverne på Nørreskovskolen.
Afdelingen på Bühlowsskolen samles på Dybbøl skole.
De to sidste er det skolebestyrelserne, der har haft kompetencen til at tage beslutningerne. De nævnte struk-tur ændringer er beregnet til at frigøre ca. 7 mio. inden for den eksisterende økonomiske ramme. Penge som nogle gerne vil betegne som besparelser, der skulle dække en del af kommunens samlede økonomiske ud-fordringer, men det har hele tiden været hensigten, at det, der kunne frigøres inden for rammen, skal tilføres folkeskolen, og det rækker til at komme op på vejledende timetal og en styrkelse af efteruddannelsen af læ-rerne. At dette bliver en realitet vil vi kæmpe indædt for.
På anlægssiden er Broager skole færdig med en renovering, der har taget 15 år, de seneste tre år er der brugt 18 mio. En skole der er værd at vise frem.
Sønderskov skole fik sidste år 5 mio. og ca. 4 i år til at dække et stort behov for renovering der. Nydamsskolen får nok et anlægs behov i de kommende år for at kunne rumme eleverne fra Bakkensbro. Elevtallet viser, at det over tid udligner sig, så investeringerne skal helst stå mål med dette.
Specialklasserækker:
Hører ikke så meget herfra, så det tager jeg for et tegn på, at det kører fornuftigt. En del bekymringer forud for etableringen af disse. Anbragte børn: Arbejdes på at bruge resurserne fornuftigt og ikke sende så mange børn ud af kommunen ved i stedet at tilbyde foranstaltninger internt i kommunen. Fokus er på det forebyggende arbejde for at undgå de meget dyre anbringelser.
 
Socialudvalget / Gitte Uttrup
Der bliver arbejdet med blandt andet en politik for og omkring udsatte. I processen er borgerne inddraget, idet vi kan have mange gode tanker og prisværdige ideer til, hvad der er brug for ude i praksis, men med en gam-melt ordsprog – så er det kun den, der har skoen på, der kan vide, hvor den trykker. Som nævnt tidligere blev vi ramt i nakken af en BDO-rapport, som kunne beskrive overskridelser af budgettet på 33 mio. kr. Vi er stadig i gang med at harmonisere politikområde 17, handicap. Der er flere reminiscenser fra de 7 gamle kommuner, som endnu ikke er gjort op med. Vi mangler at beskrive kvalitetsstandarder, således vi kan sikre en mere en-sartet sagsbehandling og skabe en større grad af gennemsigtighed for alle parter. Der er tidligere udformet kvalitetsstandarder for ældreplejen. Det er et udmærket redskab og et pejlemærke i forhold til, hvor vi ønsker at placere service.
 
Sundhedsudvalget / Gitte Uttrup 
I udvalget er vi meget optagede af at nedbringe ventelisterne på genoptræning, idet vi er overbeviste om, at jo hurtigere borgeren kommer i gang med genoptræningen, jo hurtigere er de på arbejdsmarkedet igen – eller tættere på en afklaring i forhold til et evt. videre forløb i arbejdsmarkeds regi. Derudover er vi interesserede i at undersøge, hvorledes forebyggelse kan have en gavnlig effekt i forhold til antallet af indlæggelser og genindlæggelser. Den kommunale medfinansiering som tilgår regionen kan synes som en skrue uden ende, så hvis vi på nogen måde kan bremse det flow eller i hvert fald få det til at stagnere, er vi nået rigtig langt. 

 

Borger og Demokratiudvalget / Bjarke Valeur Bruhn-Rasmussen 
Der har, som I ved, være en omkonstituering, som for mit eget vedkommende betød, at jeg skiftede fra Kultur og Erhvervsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget, hvilket er et område jeg til daglig arbejder med i mit job, så det passer mig rigtigt fint. Jeg sidder heldigvis stadig i Børn og Uddannelse og Borger og Demokratiudvalget, og det er netop Borger & Demokrati udvalget jeg skal sige noget om.
Og jeg vil nævne 3 væsentlige punkter vi arbejder med i udvalget:
• Vi er netop ved at arbejde på en demokratistrategi – hvor vi helt fra starten har valgt, at inddrage borgerne i kommunen, for at spørge dem om hvad de tænker. Derfor har der i marts måned, været et borgermøde, hvor der kom mange gode input (også input, som ikke var relevante ift. demokratistrategi). Det var blandt andet mange tilkendegivelser på, at Kommunen kunne forbedre kommunikationen med borgerne på flere områder, og at grundtanken i demokratistrategi, skulle medvirke til en større vi-følelse i Kommunen.
• Det er også i Borger og Demokratiudvalget, at borgerrådgiveren refererer til. Niels, som borgerrådgiveren hedder, har været ansat i ca. 1 år, og hans fornemste opgave er at rådgive og hjælpe borgeren, hvis de ønsker at klage. Det er vigtigt, at understrege, at borgerrådgiveren ikke kun er en klageinstans, men også skal være medvirkende til at kvalitetssikre sagsbehandlingen i Kommunen. Borgerrådgiveren får rigtig mange henvendelser, og bliver brugt rigtigt meget af borgerne, hvilket må betragtes som positivt.
• Den sidste ting jeg vil komme ind på, og som hører under Borger og Demokratiudvalget er Borgerpanelet, et panel som alle borgere i kommunen kan melde sig til. Her stiller vi i udvalget løbende spørgsmål til borgerne (der er ca. 1400 borgere tilmeldt). Vi har blandt andet spurgt om borgerne holdning til Kulturhovedstadspro-jektet, oplevelse af borgerservicen i Kommunen, og her for nylig har vi fået udarbejdet et 360° eftersyn af bor-gernes tilfredshed med stort set alt hvad der vedrører Kommunen. Jeg kan anbefale Jer at læse den, det står faktisk ikke så skidt til med tilfredsheden med Kommunen, som man skulle tro når man læser læserbrevene i avisen. Jeg tænker også at denne undersøgelse, kan benyttes i Fælleslistens strategiarbejde, som vi senere i dag skal tale om.
Link til 360° undersøgelsen: http://urlen.dk/wp
 
4. Kassereren fremlægger regnskab 2011 og budget 2012 / Andy Poulin 
Regnskab godkendt. Udgift til webside minimeret ved fjernelse af intern side. Budget gennemgået til infor-mation.
 
5. Bestyrelsens forslag
Der har været afholdt enkelte møder. Indtil videre er tanken, at der skal nedsættes et strategiudvalg, som skal udvikle og stille skarpt på en strategi, mærkesager og politiske tiltag i forbindelse med tiden op til næste valg. Det vil i praksis sige fra i dag og frem til efteråret 2013. Derudover skal der nedsættes en kommunikations-gruppe, som i samarbejde med strategiudvalget skal videreudvikle vores kommunikationsstrategi således, at der bliver skabt en bevidsthed hos os selv og borgerne om, hvilke ting vi arbejder med og opnår. Det vil blandt andet sige vores tilgang til og brug af pressen.
 
6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
 
7. Kontingent for det kommende år
Status quo – 200,- kr. det kommende år.
 
8. Kassereren er på valg
Marianne Høj er valgt for de næste to år.
 
9. Valg til bestyrelsen og suppleanter
På valg til bestyrelsen er Luis De Gama, Leif Kjærgard, Anders Vestergaard og Kim Ebbehøj – som alle mod-tager genvalg. Ud over de fire opsatilledes Eva Hansen og Søren Muusman.
Valgt for en 2-årig periode blev:
Søren Muusman 30 stemmer
Kim Ebbehøj 28 stemmer
Leif Kjærgaard 27 stemmer
Luis De Gama 27 stemmer
Valgt for en 1-årig periode blev:
Eva Hansen 26 stemmer
Anders Vestergaard fik 17 stemmer.
På valg som suppleant er Leif Hansen – som modtager genvalg.
Valgt som suppleant for en 2-årig periode blev Leif Hansen. Valgt som suppleant for en 1-årig periode blev Anders Vestergaard
 
10. Valg af revisorer og suppleant
Margit Schrankenmüller og Einar Lund blev valgt for en 2-årig periode. Axel Jepsen blev valgt som suppleant for en 1-årig periode.
 
11. Evt.
Bestyrelsesformanden takker kasserer Andy Poulin for veludført arbejde. Og efterlyser samtidig en ny webmaster.
 
Opstilling af Fælleslistens borgmesterkandidat.
Aase Nyegaard enstemmigt valgt.