Generalforsamlingen 2016

Referatet for Fælleslistens Generalforsamlingen

Torsdag den 17.03-2016 i på Knøsgaard

 
 

Punkt 1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent Aksel Jepsen,
Ref: Gitte Beier

Punkt 2. Beretning fra foreningens formand, John Solkær:

Årets aktiviteter:

Dette forenings år har været et travlt år.

Vi har holdt 9 bestyrelsesmøder siden marts 2015

Vi har holdt dem dels på rådhuset og dels ude i kommunen – Lysabild, Ullerup, i Ungdomshuset i Sønderborg og i Ungdomsskolen i Augustenborg. Vi har igen fået sorte tal på bundlinje mht. vores økonomi set i forhold til store udgifter ved valget og kan nu så småt begynde at bygge op frem mod valget om ca. 1½ år.

Vi har p.t. ca. 50 medlemmer, og mange sympatisører.

 

Synlighed:

Vi laver et godt og synligt arbejde i byrådet men skal hele tiden tænke på at gøre det synligt for befolkningen.

Vi har skrevet en del læserbreve om forskellige politiske forhold  

Byrådsmedlemmerne og jeg holder jævnlige møder, hvor vi drøfter byrådsarbejdet.

Aase og jeg har kvartalsmøder med borgmesteren og tidl. Borgmester Bendt Olesen. Disse drøftelser er nødvendige for at få misforståelser luget ud, inden de skader samarbejdet.

Men samtidig er de også gavnlige for at vise vores egen profil og vi markerer klart, at der er ting, som er vores hjerteblod og hvad der er mindre betydningsfuldt i den store sammenhæng.

Vi er synlige i den økonomiske politik og i høj grad også der, hvor der lukkes ting og lokalsamfundene trues.

Det kan være nødvendigt at lukke f.eks. en skole ---

MEN - det er nødvendigt at stille ting i stedet, så lokalområderne kan ånde og udvikle sig, samt have funktionelle samlingssteder.

Sidst har vi markeret, at Ulkebøl Bibliotek ikke nødvendigvis skal lukkes, men kan drives videre som et nøglebibliotek, ikke mindst til fordel for de ældre i Ulkebøl.

 

Vore 2 politikere:

Aase og Erik har meget travlt og fylder godt på de områder, de forvalter.

Åse arbejder meget på de udadvendte områder og er en meget aktiv viceborgmester, der har mange flere opgaver end traditionelt for en viceborgmester.

Erik er formand for et stort og komplekst forvaltningsområde, hvor der er mange udfordringer – ikke mindst i kølvandet på den nye skolelov. Her har vi opnået landsdækkende opmærksomhed – på den positive måde.

Det er min faste overbevisning, at vi har megen indflydelse på den førte politik trods vore få mandater.

Dilemmaet for Fælleslisten er hele tiden at få megen indflydelse på den daglige politik i byrådet-  contra det at være i opposition og være mere uden for indflydelse.

Det passer os bedst at have daglig indflydelse og være formidler af ideer, hvor det er muligt.

Vi tror på en Fællesliste som har det hovedsynspunkt, at se, hvad der gavner Sønderborg mest – uden at skele til partipolitiske spidsfindigheder – ja vi må være i magtens centrum hele tiden

Det betyder, at vi skal kunne samarbejde med alle sider i byrådet. Det kan også give udfordringer.

Endelig er godt tilfreds med, at det lykkedes at lave budgetforlig i enighed med alle partier. Det er første gang. Det giver ro både i det politiske og i det forvaltningsmæssige system

Ud af kontorerne

Bestyrelsen havde besluttet, at den ville ud at møde befolkningen i 2015 og her i 2016. Det vil sige, vi kommer til dem, for at høre hvad der rører sig. Med ”dem” mener vi foreninger, Landsbylaug, skolebestyrelser og folk der samler op på stedets interesser og udvikling.

Vi planlagde at nå ud ca. 7 steder i løbet af 2015 0g - 16 for at mærke efter, hvad der sker i befolkningen.

-        Ikke mindst i de tider, hvor der er store forskelle på distrikterne i kommunen. Og hvor det tilmed ikke altid er let at bo på grund af de mange udefra kommende udviklingstendenser.

Vi holdt i juni møde med skolebestyrelsen og Landsbylauget i Lysabild

I starten af oktober holdt vi møde med Landsbylaugene i Avnbøl/Ullerup og Blans.

I december holdt vi møde med det nyvalgte Ungdomsråd

Alle steder fik vi gode drøftelser og viden om, hvad der rører sig - og

samtidigt fik vi indtryk af, at der stadig er lang vej mellem bestyrelser og politikerne.

Der var også klare udsagn om, at man var glade for, at vi tog os tid til at lytte.

Møderne har også givet os anledning til at foretage os noget sammen med lokalområderne i forhold til det politiske niveau. – følge op på henvendelser, de har foretaget, samt inspirere og støtte nye tiltag, der kan udvikle lokalområdet. Det er sket i mellemtiden. Der ligger i det også en balancegang med at føre ”Sognerådspolitik” og holde blikket mod de store linjer.

Det har bestyrket os i den tro, at vi som Fællesliste er nødvendige for at kitte kommunen sammen.

 

Kulturnat:

Kulturnatten er en rigtig god lejlighed til at vise flaget, det giver mange kontaktmuligheder, nogle af kort varighed og andre, hvor der bliver spurgt ind til vores politik og holdninger.

I august vandt vi jo match race efter at have været nr. 2 året i forvejen.

Det giver jo også lidt positiv omtale.

Andre tiltag:

Jeg vil lige nævne lidt markedsføring:

Indkøb af poletter til indkøbsvogne/nøgleringe

Kampagnen blev søsat under Kulturnatten og var en succes. Børnene førte en del forældre med sig på grund af det og poletten gør daglig sin gavn ved at vise navn og logo.

 

Fremtid:

Vi skal allerede nu til at tænke på næste valg og finde egnede kandidater.

Vi skal have fat i personer, der aldersmæssigt repræsenterer forskellige livsaldre og dermed interessen for, hvad der sker bredt i en kommune.

Det bliver en krævende udfordring – men der er mange mennesker i kommunen, der sympatiserer med vores måde at drive politik på – så det skal nok lykkes. Vi skal givetvis igen ud at håndplukke folk. Måske skal vi ved næste valg ikke have helt så mange kandidater som ved forrige valg. Men vi skal dække bredt i kommunen.

Vi skal fremover tænke på mulighederne for at arbejde med fokusgrupper, som vi kan kontakte elektronisk og drøfte temaer og politikker med.

Det kunne også fint lade sig gøre også med den unge del af kommunens borgere.

Der er en trend, der viser at mange unge ikke er til at gå til møder, Det er noget nyt for den generation – derfor må vi have kontakt med dem på andre måder. Dette blev også bekræftet under vores møde med Ungdomsrådet og vores snak med dem.

Jeg vil takke bestyrelse og byrådsgruppe for et godt og tillidsfuldt samarbejde i de år jeg har været formand – tak for gode og spændende drøftelser, men også for gode grin og mødet med nogle dejlige mennesker.

 

Også en stor tak til Andy for det store og meget op følgende arbejde med vores hjemmeside, det er guld værd.

 

I det hele taget tak til alle, der har været gode ambassadører for Fælleslisten. Tak.

 

Beretningen blev godkendt.
Kommentar:
Erik: Vi har ikke problemer, men udfordringer
Amdi: Lad også andre medlemmer deltage når vi tager ud og møder kommunens borgere. Husk jernbanen til Tønder.
Aase: Jernbanen er mere landspolitik.

Punkt 3. Orientering om det kommunalpolitiske arbejde, Aase og Erik orientere.

Aase: fået meget med i budgetforlig.
Opdatering hver 3. Mdr. ang. budget og hvad der er gang i.
Kommunaldirektør ??træls sag.
Kinasamarbejde.
Opgaver som viceborgmester.

Erik: budget: 2 mill. til dagplejen i 16 og 17
Kvalitetsarbejde for folkeskolen.
Lukker ikke skoler nu??
Fokus på Familieplejerne.
God stemning på skolerne.
Børnetopmøde.
Ny SFO model. Modulordning.
Nogle skoler udfordret. Over landsgennemsnittet i kvalitetsrapporten. Ny måde at fordele pengene på.
Ny direktør.
Arbejdstilsyn familieafdelingen, ok.
Asylklasser i Nordborg.
Foreningernes hus. Mere synligt og mere åbent.
Vi skal gøre det bedre for erhvervslivet.

Punkt 4.
Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab for året og godkendelse heraf. Marianne Høi fremlagde regnskabet, der er igen sorte tal på bundlinjen.
Regnskab godkendt.

Punkt 5.
Bestyrelsens forslag til fremtidige politiske indsatsområder samt aktivitets- og budgetplan. John Solkær.
Nævnt under beretning.
Skal stadig spare.

Punkt 6. Indkommende forslag fra medlemmer.
Ingen.

Punkt 7.
Fastlæggelse og vedtagelse af kontingent for det kommende år.
Uændret kontingent.

Punkt 8.
Valg af foreningens formand. John Solkær ønsker ikke genvalg.
Erik Lorenzen blev valgt.

Valg af foreningens kasserer. Marianne Høi modtager genvalg.
Marianne Høi blev valgt.

Punkt 9.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Leif Kjærgaard, Leif Hansen, Luis Da Gama, Erik Krogh.
Alle 4 ønsker at genopstille.
Der blev foreslået Aksel Jepsen og Kim Ebbehøj som mulige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen ønsker at antallet af bestyrelsesmedlemmer igen bliver forhøjet til 9
Der skal vælges 5 medlemmer til bestyrelsen.
Luis Da Gama trak sig fra bestyrelsen og blev sup.

De 5 bestyrelsesmedlemmer blev: Leif Kjærgaard, Leif Hansen, Erik Krogh, Aksel Jepsen og Kim Ebbehøj.

Betyrelsessup: Ole Stisen ønskede ikke genvalg. Luis Da Gama blev valgt.

Punkt 10.
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Margit Schrankenmueller og Ejner Lund modtager genvalg.
De blev begge genvalgt.
Suppleant John Solkær

Punkt 11. Evt.
Arbejdsgruppe ang. særlige unge Fortalte om deres besøg på Troldkær og gruppens ide om at lave et spisested i Humlehøjskolens cafeteria.

Diskuterede meget ang. kommunaldirektør.
Afskedsgave til John

Afslutning ved John

Referent: Gitte Beier