Generalforsamling d.19./3.2015

Kære Fælleslistemedlem
Du / I inviteres hermed til årets generalforsamling.

Torsdag d. 19/3 kl.19.30 på Knøsgaard, Høruphav (mødelokale A).
Vi håber du vil reservere en plads i kalenderen, så du kan være med til at præge fremtidens politik.
Fælleslisten har fra de små kommuners tid en helt tydelig selvforståelse og den har stået stærkt i billedet i en del af disse kommuner.
Sidste valg viste, at vi skal til at tænke alt ind i de større rammer. Derfor kommer vi med et oplæg til drøftelse på generalforsamlingen. Vi skal arbejde anderledes og involvere folk på en anden måde, hvis vi skal opnå en styrke, hvor vi kan gøre en forskel.
I det nuværende byråd har vi placeret Aase og Erik i ansvarsfulde poster med stor indflydelse og der står respekt om deres arbejde. Men vi skulle gerne blive lidt stærkere 3 – 5 mandater til næste valg må være målet.
Vi mener, at kommunalpolitik har det godt, hvis politikerne ikke er afhængige af partipolitik i gængs forstand. For udviklingens skyld, er det ofte en fordel at stå fri og uafhængig af landspolitiske bindinger og centralt dikteret tankesæt. Vi så det tydeligt ved kasernelukningen, hvor de lokale folketingspolitikere ikke var tydelige i deres bestræbelser på at redde, hvad reddes kunne. De var pålagt overordnede prioriteringer.
Hvordan vi har tænkt os at ændre dette, vil I kunne høre om og diskutere sammen med de øvrige på generalforsamlingen.
DAGSORDEN.
1.     Valg af dirigent og referent.
2.    Beretning fra foreningens formand.
3.    Orientering om det kommunalpolitiske arbejde.
4.    Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab for året og godkendelse af regnskab.            
5.    Bestyrelsens forslag til fremtidige politiske indsatsområder samt aktivitets–og budgetplan.     
6.    Indkomne forslag fra medlemmerne. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
       Generalforsamlingen)
7.    Fastlæggelse og vedtagelse af kontingent for det kommende år.
8.    Valg af foreningens formand og kasserer (formand i ulige år og kasserer i lige år)
9.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. (i år skal der vælges højst 3 medlemmer ) + 2 suppleanter.
10.  Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant.
11.   Eventuelt.
 
Bestyrelsen:
John Solkær – Leif Hansen – Marianne Høi – Leif Kjærgaard – Gitte Beier – Inge Muusmann - Luis Da Gama – Anders Jensen - Erik Krogh