Værdigrundlag

Et oplyst nærdemokrati

 

Et overordnet mål for Fælleslistens politiske virksomhed er, at den kommunalpolitiske sagsbehandling og beslutningsproces gennemføres på grundlag af et oplyst nærdemokrati.

 

Det oplyste nærdemokrati skal sikre at kommunens borgere oplever det både formålstjenligt, værdifuldt og meningsfyldt at engagere sig og deltage i det kommunalpolitiske arbejde.

 

Vor politik og vore kommunalpolitikeres hele virke er derfor baseret på følgende bærende værdier:

 

En fælles vision: At have en fælles vision, som mål for arbejdet, gør det formålstjenligt at deltage.

 

En gensidig dialog: At have en gensidig dialog, som middel til at blive hørt og forstået, gør det

  værdifuldt at deltage.

 

En sikret indflydelse: At have en sikret indflydelse, som giver adgang til at kunne ytre sig og bidrage, gør det meningsfyldt at deltage.

 

Hvad disse tre overordnede værdier betyder for Fælleslisten og vor politiske virksomhed, har vi uddybet i det følgende (se nedenfor eller under "Værdigrundlag" fortsat og "Politik").

 

.............................................................................................

 

Vor fælles vision

 

I Fælleslisten oplever vi det formålstjenligt at deltage i det kommunalpolitiske arbejde, fordi vi har en fælles vision for en bæredygtig kommune i stadig udvikling.

 

Det er vor vision, at vi i fællesskab har skabt:

En Dynamisk Kommune:

  Vor kommune fremstår som et dynamisk og erhvervsmæssigt attraktivt område, der er kendetegnet

  ved både kvalitet, kompetence, omstillingsevne og bæredygtighed.

En Miljøbevidst Kommune:

  Vor kommune og region er bevaret som et naturskønt og miljømæssigt sundt levested, hvor alle

  generationer trives og oplever det attraktivt at være bosat.

En Omsorgsfuld Kommune:

  Vor kommune er kendt for at sætte borgerne i centrum. Den yder borgerne en både imødekommen-

  de og effektiv service, og sørger for at der altid er gode og alsidige:

     - Aktivitets- og kulturelle tilbud til samtlige borgere.

     - Støttetilbud til borgere med behov for særlig hjælp.

     - Pædagogiske pasningstilbud og skoler for børnene.

     - Arbejds- og uddannelsestilbud for unge og voksne.

     - Plejetilbud og boligmuligheder for ældre.

 

Vor vision danner grundlag og ledetråd for de mål, vi har opstillet i vort politiske program for Sønderborg Kommune, og som vil vi forfølge i hele vort politiske arbejde.

 

................................................................................................

 

En gensidig dialog 

 

En væsentlig forudsætning for at man som borger kan opleve det værdifuldt at deltage aktivt i en politisk debat er, at der bliver lyttet til en og at man oplever sig både hørt og forstået.

 

Det stiller krav om en gensidig dialog.

 

Dialogen med borgerne, og en grundlæggende respekt for de holdninger der kommer til udtryk, vil derfor være synlig i de initiativer som Fælleslisten tager.

 

Vore kommunalpolitikere vil gøre dialogen værdifuld ved i hele deres virksomhed at demonstrere:

 

Åbenhed:

  De informerer om alt, der har betydning.

 

Lydhørhed:

  De lytter til alles særlige behov og meninger.

 

Troværdighed:

  De står ved, hvad de siger og de holder, hvad de lover.

.................................................................................

 

En sikret medindflydelse 

 

Fælleslisten for Sønderborg Kommune vil overordnet arbejde for at styrke borgernes muligheder for indflydelse på den førte politik og den kommunale beslutningsproces – og sikre at indflydelsen kan ske på et oplyst grundlag.

 

Derved vil vi gøre det meningsfyldt for borgerne at deltage i processen og skabe grundlag for at beslutningerne får tilført både kvalitet og accept. 

 

Borgernes medindflydelse på Fælleslistens politik vil foreningen og vore kommunalpolitikere i deres virke udmønte ved:

- At etablere en tæt og indflydelsesgivende kontakt til borgerne gennem afholdelse af lokale og

  kommunale borgermøde.

- At skabe interesse og oplevelse af fællesskab med kommunens borgere gennem en aktivt

  opsøgende og engagerende virksomhed.

 

Borgernes medindflydelse på den kommunale beslutningsproces vil Fælleslisten styrke ved at arbejde for, at kommunalbestyrelsen i videst muligt omfang:

- Holder alle heraf berørte borgere og borgerlige råd oplyst om sager, der er til drøftelse i

  kommunalbestyrelsen.

- Sender forslag til høring hos alle berørte borgere og borgerlige råd før beslutningstagen i

  kommunalbestyrelsen.

- Giver kommunens personalegrupper og de kommunale institutionernes bestyrelser og udvalg

  medbestemmelse om alle forhold der vedrører deres funktion.  

 

.......................................................................

 

Fælleslistens politik og vedtægter

 

Fælleslistens politik, politiske virksomhed og foreningsliv er baseret på de her beskrevne værdier (under punktet "Værdigrundlag").

 

Vore politiske mål og strategier er beskrevet i

”Fælleslisten for Sønderborg Kommunes Politik” - se Politik.

 

Foreningens vedtægter er beskrevet i

”Fælleslisten for Sønderborg Kommunes Vedtægter” - se Vedtægter.

 

 
 
En stemme på Fælleslisten er en stemme for nærdemokratiet!