Generalforsamlingen 2014

 
Referat af generalforsamlingen i Fælleslisten torsdag den 13.03.2014 kl. 19.30 på Knøs' gård i Hørup.
19 medlemmer deltog.
Dagordenens punkter er skrevet i forkortet form.
Ad 1. Dirigent og referent.
Aksel Jepsen valgt til dirigent og Ole Stisen valgt til referent.
Ad 2.  Formandens beretning.
Formandskabets beretning lavet af HC Nielsen og Inge Mussmann. HC fremlagde beretningen:
Byråd
Det sidste år af valgperioden gav en optrapning af de politiske markeringer, særligt fra Socialdemokrater og Venstre, som ikke ønskede en lokallisteborgmester igen. Man afholdte duel møder, hvor deltagelse af borgmesteren var uønsket, og hvor man fra den lokale presse fik det indtryk, at der kun fandtes disse to partier der kunne levere en borgmesterkandidat. Ydermere optrådte Venstres borgmesterkandidat ikke loyalt over for borgmesteren på Facebook. Det, og Venstres manglende samarbejde, samt ønske om selvprofilering, betød at vi fik svært ved at satse på et samarbejde med Venstre efter valget.
Vi må erkende, at Aase fik tæsk for meget af det som udvalgsformændene lavede uhensigtsmæssigt, og måtte bruge en masse tid og kræfter på at holde sammen på ”regeringen”, hvilket ikke ligefremt bliver belønnet, selv skylden for sergentskolens flytning, som flere af områdets folketingsmedlemmer ikke rørte en finger for at bevare i Sønderborg, fik Aase skylden for. Vi kan dog glæde os over, at der i valgperioden kom styr på kommunens økonomi, med overskud på driften i både 2011, 2012 og sandsynligvis også i 2013.
Medlemsorganisation
I løbet af hele året har arbejdet i Fælleslisten været præget af det kommende valg. Byrådsmedlemmerne lavede positivlister for de opgaver vores medlemmer af udvalgene havde været med til at gennemføre. Der blev gennemført medlemsmøder, og vi deltog i markedsdag i Gråsten, Augustenborg og Notmark, samt i Kulturnatten.  3 medlemmer var på en vindmølletur til Gislinge ved Holbæk, hvor de overnattede tæt ved vindmøllerne, og fik en grundig orientering om de gener naboen til møllerne havde haft.
Kandidatmøderne bar præg af mange nye kandidater, som skulle have en grundlæggende orientering om byrådsarbejdet, og få mulighed for stille spørgsmål til Fælleslistens politik og resultater, samt få diskuteret den politik der fremadrettet skulle gennemføres i det kommende Byråd. Det lykkedes Fælleslisten at stille et rigtig godt hold kandidater.
Valget:
I august måned blev vores formand desværre så syg, at jeg måtte træde til som fungerende formand. Heldigvis er han tilbage i aften, det er jeg virkelig personligt meget glad for.
Vores valg kamp tog sit udgangspunkt i resultatet fra vores medlemsundersøgelse, i forhold til, hvad fælleslisten skal prioritere i vores politiske arbejde.
det blev fem fokusområder, som vi gik til valg på:
Lokalområde:
Understøtte Ildsjæle.
Puljer, der kan søges til lokale aktiviteter.
Bymidte:
Multi plads til arrangementer.
Alle byer skal tilgodeses.
Erhvervsliv:
En indgang til kommunen.
Dele udbud på større projekter.
Velfærd:
Bedre forhold til ældre, ved at aktivere ledige.
Gode institutioner.
Kultur:
Kultur turismen.
Skaffe videregående uddannelser til området, der supporterer kulturen.
 
Aase havde mødt Richard Nielsen i forbindelse med et møde for erhvervsfolk og var meget imponeret over hans enkle kommunikation, derfor forhandlede HC en kontrakt med ham, og engagerede ham til at stå for vores kampagne.
Kampagnen blev utraditionel, nogle vil mene for utraditionel.
Der var i valgkampen mange gode fællesliste folk, der gjorde en fantastisk indsats og vore kandidater var generelt meget ude og synlige i debatter. Det viser valg resultatet også, samlet set kan man sige, at deres stemmer sammenlagt sikrede, at vi fik to ind i byrådet.
Med dette som udgangspunkt mener jeg, at vi fik mest mulig indflydelse ud af vore Fællesliste stemmer ved at gå sammen med Socialdemokraterne på valgnatten. Der sikrede vi os viceborgmester posten samt formands posten for Børn og uddannelses og yderligere to udvalgsposter i senior- og sundhedsudvalget.
Vi fik også sat vores fingeraftryk på konstitueringsaftalen, hvor vi blandt andet gennemtrumfede beslutningen om at dækningsafgiften skal afvikles, således den halveres i 2015 og afskaffes i 2016 og at der udlægges kommunale opgaver til lokal styring i landsbylaugene.
Ved evalueringen af valget blev det betonet at vores borgmester fik alle tæskene for det der gik galt, men ikke æren for det der gik godt.
Det har været et kæmpe arbejde at holde sammen på det kludetæppe af partier, der har dannet regering, og det har ikke gjort det nemmere, at dem vi havde regnet som vore egne har skadet listen med deres larmende exits.
Socialdemokraterne og Venstre lavede en meget aggressiv optakt til valgkampen for at profilere egne borgmesterkandidater, så det var svært at holde sammen på flertalsgruppen i den sidste del af valgperioden.
Fælleslisten holdt fokus på vigtigheden af at få styr på økonomien, og det lykkedes meget fint.
Vi har deltaget i en del politiske arrangementer, markedsdage mv., og vi var med ved stort set alle kandidatmøder. Vi havde et stort og godt hold af kandidater.
Oplægget til valget var lavet af medlemmerne, bestyrelsen og kandidaterne, og Richardt Nielsen var et utraditionelt valg som kampagneleder.
Valgresultatet var dårligt, for vi fik klø for alle de sager, der var gået galt, mens andre tog æren for det, der var gået godt.
På valgnatten fik vi det maksimale udbytte af forhandlingerne og fik et godt resultat ved konstitueringen.
Formandens beretning godkendt.
Ad 3. Politikerne orienterer.
Aase Nyegaard er blevet viceborgmester, medlem af Økonomiudvalget og medlem af Seniorudvalget. Desuden er hun medlem Havneselskabet og Project Zero.
Hun fortalte først om budgetforhandlingerne, hvor der blev indgået forlig mellem alle politiske partier undtagen Venstre, hvilket naturligvis gav begrænsninger i at lave en konstituering, hvor Venstre deltog.
Arbejdet i seniorudvalget er præget af mange orienteringssager og få beslutningssager. Det aktuelle problemområde handler om rehabilitering. Der kommer ikke flere midler fra staten, selv om antallet af ældre er stærkt stigende, og demensområdet vil fremover kræve mange ressourcer.
Erik Lorenzen er blevet formand for Børne- og Uddannelsesudvalget og medlem af Sundhedsudvalget.
Erik vil som formand prioritere synlighed og borgerinddragelse. Han vil også lægge vægt på at møde borgerne uden deltagelse af forvaltningen, så der kommer en klar skillelinie mellem det politiske og det administrative.
B & UD-udvalget er stadig præget af et vigende børnetal, og derfor er dialogmøder meget vigtige. De nye arbejdstidsregler for folkeskolen kræver også i høj grad dialogmøder.
Sundhedsudvalget er nyt område for Erik, og han er godt i gang med at sætte sig ind i arbejdsområdet.
Ad 4. Regnskab.
Hovedtallene gennemgået af kassereren. Det har været en dyr valgkamp, så der er stiftet gæld og optaget lån, som skal afdrages i 2014.
Regnskab godkendt.
Ad 5.  Politiske indsatsområder.
Overlades til ny bestyrelse.
Ad 6.  Indkomne forslag.
Ingen.
Ad 7.  Kontingent 2015.
Uændret kontingent på 200 kr. for 2015. Hvis vi opretter en ungdomsafdeling, bør det overvejes, om medlemmerne af sådan en afdeling betaler et mindre beløb i kontingent.
Ad 8.  Valg kasserer og formand.
John Solkær Pedersen valgt som formand og Marianne Høi genvalgt som kasserer.
Ad 9.  Valg bestyrelse og suppleant.
Luis da Gama, Leif Kjærgaard, HC, Gitte Uttrup valgt til bestyrelsen og Leif Hansen genvalgt som suppleant.
Ad 10. Valg revisorer og suppleant.
Ejner Lund og Margit Schrankenmüller genvalgt som revisorer og Aksel Jepsen genvalgt som suppleant.
Ad. 11. Evt.
John takkede for valget og gjorde klart, at bestyrelsen har mange spændende udfordringer, hvor man nu kan agere mere frit, da vi ikke har borgmesteransvaret. Vi skal kæmpe for, at vi får flere repræsentanter i byrådet ved næste valg og skabe mere synlighed bl.a. ved brug af de sociale medier. Et generationsskifte vil være et klart mål fremover.