Pressemeddelelse

Aase Nyegaard

Pressemeddelelse

Anstrengelserne for et bredt budgetforlig glippede.

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg, meddeler her til aften, at forhandlingerne med alle byrådets partier med henblik på et bredt budgetforlig for 2017, er afbrudt.

- Mindretalsgruppen valgte at trække sig fra forhandlingerne og meddelte, at de ikke ønsker at indgå bredt forlig om næste års budget. Jeg synes ellers, vi har haft gode og konstruktive drøftelser, og jeg er ærgerlig over, at det ikke lykkedes at få et samlet byråd bag budgettet. Men jeg er glad for, at jeg til det kommende møde i økonomiudvalget kan fremlægge et forslag til budget, som samtlige flertalsgruppens fem partier står bag, siger borgmesteren.

De fem partier er ud over Socialdemokraterne, Fælleslisten, Slesvigsk Parti, Konservative og Enhedslisten.

- Vores budgetforslag signalerer ansvarlighed og fortsat udvikling af Sønderborg Kommune. Der sker ikke serviceforringelser, samtidig med at der er plads til nye udviklingsinvesteringer. Forslaget signalerer også, at de kommende år kræver fortsat ansvarlig økonomisk styring, siger han.

De fem partier stiller sig til rådighed for spørgsmål vedrørende budgettet på et pressemøde på onsdag kl. 13. Budgetteksten offentliggøres i morgen, torsdag, i forbindelse med offentliggørelse af økonomiudvalgets dagsorden.

Se budgetforliget via dette link/sites/default/files/files/PM%20Budgetforlig%20endelig.pdf

Se budgetaftalen via dette link /sites/default/files/files/160922%20Budgetaftale%203.pdf

FÆLLESLISTENS BUDGETFORSLAG / OPFØLGNING 2016

Erik Lorenzen; 20160509

FÆLLESLISTENS BUDGETFORSLAG:

Vi har brug for en budgetopfølgning for 2016. 

Vi skal holde fast i effektiviseringsstrategien. 

Burde finde sted inden vi snakker budget 2017 - Der er bl.a forundersøgelser af cykelstier og 50 m svømmebad

Fælleslisten mener, at vi skal bruge en andel af kassebeholdningen til engangsudgifter. Det kunne f.eks være Idrætshallen ved Sønderskovskolen, 50 m svømmebassin, Nordals Rideskole. 

Puljerne til pædagogisk udvikling og anlægsrenovering inden for dagtilbud og skole blev fjernet sidste år. Det indkomne forslag skal budgetlægges i 2017 og overslagsårene som skitseret i skema. Det samme med Kultur og Fritid. Ubrugte midler i 2016 af de afsatte (2 mio) til dagplejen bruges til anskaffelse af PCer. I dagplejen. Se punktet i skemaet.

Hvad ligger der i Facility Management? Kan vi forvente, at tiltagene bliver lavet af disse midler? Vi vil gerne have beskrevet, hvad der hører ind under, og hvad der bliver lavet under Facility Management og de mange midler, der er samlet i denne enhed. 

Der har lige været afholdt et møde mellem Erhvervsliv og Børn- og Uddannelsesudvalget. Vi skal have en central person, der har som sit primære ansvarsområde at sørge for kontakten mellem skoler og erhvervsliv. En person, der forstår erhvervslivets struktur og har de rette kompetencer. Dette tiltag er en del af kvalitetsarbejdet og der skal, når arbejdet er færdigt næste forår og der foreligger en rapport,  laves en gentlemanaftale om dette og mange andre tiltag i rapporten.

Der ligger inden for socialudvalget en pulje på 1 mio 2016 og og en pulje på 1 mio i 2017. Hvorfor ligger de som ubeskrevne puljer?

Cykelstien Nybøl/Broager skal med i budgettet som et projekt, der undersøges og beskrives, så den kan prioriteres ved budgetforhandlinger for 2018.

Avnbøl-Ullerup og Broager Nybøl konsekvens af motorvej.

Selv om vi ikke kender anlægsoverslag for cykelstierne i Skelde/Broager, Avnbøl/Ullerup og Fynshav/Guderup skal der afsættes anlægsmidler til disse i 2017 og 2018.

Vi skal have fundet et andet sted til Danse- og Balletakademi samt Sønderjysk Pigekor jf. oplægget, der er sendt til Kultur, Borger og Fritid.

STU og efter STU  - arbejde til de unge

Det er en kendsgerning at kun ganske få procent af unge det har fået en STU kommer videre i uddannelse, job eller anden beskæftigelse. Fælleslisten vil afsætte midler ( 1 mio om året ) til at sikre disse unge får mulighed for uddannelse og beskæftigelse med et relevant indhold. Dette kunne være drift af cafeteria i vores kommunale haller. Humlehøj hallen ville være oplagt som prototype, eftersom det ikke har været muligt at få udliciteret på almindelige vilkår. Afsatte midler skal gå til ansættelse af personale, der skal stå for den overordnede ledelse og drift. Som kan og vil arbejde med disse unge mennesker og udvikle de kompetencer, de hver især har. Det gælder både i forhold til den daglige drift af Humlehøjcafeteriet, men også som uddannelsessted,  således de unge senere med en kompetencegivende uddannelse, kan indgå i produktionen af mad på andre kommunale institutioner eller i det private for nogles vedkommende.

Vi skal ansætte en-to udefrakommende personer, naturvejledere med erfaring i ældrepleje. Formålet er at skabe flere naturoplevelser for ældre og demensramte samt fokus på de sundhedsfremmende effekter, som naturen har. Målgruppen er ældre i plejehjem, ældreboliger eller eget hjem, som ikke længere er i stand til at tage ud i naturen på egen hånd. Særlig fokus på demensramte. Inspiration fra Dalsmark Plejecenter, der har kørt et treårigt projekt med støtte fra Friluftsrådet, i form af løntilskud til en naturvejleder.

Nordals Ridehal bør renoveres - der skal laves en plan sammen med bestyrelsen. 

Vi skal have lavet selvbetjening på de biblioteker, som ikke har det endnu - bl.a. Ulkebøl Bibliotek. 

Idrætshal ved Sønderskovskolen bør budgetlægges - 19 mio. Halvt 2017 og halvt i 2018 eksempelvis.

Ny institution på Møllegade etableres gennem B42 og budgetlægges med 400.000 kr. I årlig drift og 6 mio som indskudsgaranti. Denne institution er ikke afhængig af kvalitetsarbejdet. 

Fælleslisten ønsker en ændring i brug af personaleresurser på plejecentrene. Eksempelvis har Broager Plejecenter 4 enheder hvor hver har 1 fast aftenvagt 15.00-23.00. Derudover 1 springer der står til rådighed for alle fire enheder.

Vi ønsker 2 faste aftenvagter i hver enhed i kommunen for at sikre det sociale liv efter kl. 15.00.

Det giver mulighed for de enkelte enheder kan lave aktiviteter resten af dagen. Sommeraftner med aftensmaden på grill, tilgodese de ældres ønsker i forhold til udeliv, de ældres dagsrytme med sengetid, fjernsyn og fælles socialt samværd. Et værdigt liv.

Af hensyn til økonomien vil der kune flyttes opgaver fra daghold til aftenvagter (tøjvask og lign. ) og der vil kunne suppleres om nødvendigt med penge fra velfærdsmilliarden. 

Samtidig vil der med to på arbejde sikres en mere ensartet service for de ældre. Kunne evt. ske som forsøg på et par plejecentre. 

Pressemeddelelse

          

Vores Byrådsmedlemmer i Aase og Erik                                                                                

Et samlet byråd står bag Sønderborg Kommunes nye budgetforlig

Med overskriften ”Det går fremad – en ansvarlig kurs”, indgik byrådets partier onsdag formiddag et budgetforlig, som betyder, at Sønderborg byråd fortsat vil arbejde med en stram økonomisk styring, men også med plads til de visioner, som et enigt byråd har besluttet. Det er første gang, siden kommunalreformen i 2007, at et budgetforlig bakkes op af hele byrådssalen.

Dermed er det Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti, Konservative Folkeparti, Fælleslisten, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti, som er med i aftalen og dermed har medvirket til at fastlægge rammerne for Sønderborgs økonomi for perioden 2016 -19.

”Der skal ikke herske tvivl om, at jeg er rigtig, rigtig glad for at det lykkedes os at stå sammen som byråd og få skabt et budgetforlig, som er bredt forankret. Og jeg vil gerne sige tak til alle partierne, som har sat sig til forhandlingsbordet med en åben og konstruktiv tilgang til forhandlingerne, udtaler Sønderborg Kommunes borgmester Erik Lauritzen, der tilføjer, at alle forhandlingsparterne naturligvis har måttet bøje sig og indgå kompromisser.

Med det nye budgetforlig holder byrådet fortsat fuldt fokus på de tre fyrtårne, Destination Sønderborg, Byens Havn og ProjectZero. Samtidig vil man arbejde på at videreudvikle både byrådets særlige indsatsområder, som fx erhverv, kultur og turisme, uddannelse og det aktive medborgerskab.

Borgmester Erik Lauritzen understreger dog, at de kommende års budget rummer en høj grad af usikkerhed på grund af den aftale som Kommunernes Landsforening (KL) indgik med regeringen, ikke mindst i perioden 2017-19 er der usikkerhed om økonomien i landets 98 kommuner. 

”På vores budget vil der i perioden 2017-19 blive behov for at skrue ned på de kommunale anlægsinvesteringer. Samtidig intensiveres arbejdet med den igangværende effektiviseringsstrategi, som skal sikre, at vi optimerer vores ressourcer, uden at gå på kompromis med kvaliteten af den kommunale service”, fortæller Sønderborgs borgmester, der understreger, at man fortsat vil arbejde for at kommunen også fremadrettet vil investere klogt i både mennesker og maskiner.

Fredag d.28.9.2015, klokken 9 afholdte partierne bag budgetforliget pressemøde på Sønderborg Rådhus. Her fik pressen lejlighed til at stille uddybende spørgsmål til aftalen, ligesom selve aftalen og dens indhold her bliv offentliggjort.

Selve aftalen og indholdet, kan ses under fanen "Nyt fra byrådsgruppen"

 

Kommunens budgetarbejde kører i øjeblikket i højt gear.

Husholdningsbudgettet skal i hus, helst med et så stort flertal som muligt – det giver ro i forvaltningerne og hos politikerne.

Altså burde det være meget ønskværdigt at nå til enighed, vel vidende at det handler om at give noget og få noget andet.

Nu ser vi en socialdemokratisk borgmester beklage sig over en hård styring og en for stram aftale mellem staten og kommunerne. I fjor var det modsat.

Styringen fra staten er – og vil fremover være benhård uanset om der er den ene eller anden regering, der står for oplægget.

Vi kommer i 2017 og i perioden derefter til at modtage færre midler i tilskud fra staten. Dels fordi der skal omprioriteres og dels fordi en masse kommuner, deriblandt Sønderborg, daler i indbyggertal.

Sønderborg har med den politisk godkendte økonomistyring fra sidste byrådsperiode fået styr på økonomien – og den skal vi holde fast i.

Kommunen investerer i øjeblikket mange penge på udvikling for at skabe grobund for nye arbejdspladser, bl.a. på havnefronten.

Investeringer kræver en god økonomi. Fælleslisten er af den overbevisning, at det var et rigtigt træk at lade skatten stige. Det giver os de muskler til udvikling, der er behov for.  

Det ville være ønskeligt, om vi kunne samle kræfterne til gavn for vor egen kommune og ikke bruge dem på at skose det/de partier der har regeringsansvaret.

Det kan vi som Fællesliste. Vi kan uden ført hånd se på den konkrete udvikling og opfordre til et samarbejde om at nå disse mål.

 

John Solkær

Aase Nyegaard

Erik Lorenzen

Hyggelig Kultur- og Idrætsnat

Børn som voksne, havde en rigtig hyggelig aften

   

Kultur- og Idrætsnatten i Sønderborg

Sønderborg Havn var en meget flot kulisse til Matchrace til Kulturnatten i Sønderborg 2015. Fælleslisten vandt over Venstre, Slesvigsk Parti og Socialdemokraterne. Tak til Luis Da Gama, Ole Stisen og Aksel Jepsen. De kæmpede bravt og gjorde en forskel. Stor tak til dem.

Stor tak til alle de personer der hjælper og tager ansvar for at det igen er muligt at arrangere Kulturnatten. Endnu flere foreninger var med i år.

Fælleslisten havde en stand på Kulturnatten og talte med mange. Vi serverede kaffe og en dejlig kage fra bageren i Hørup. Tak til Bjarke for kagen. Standtjenesten tog, Erik Lorenzen, Aase Nyegaard, Leif Kærgaard, Luis da Gama sig af.

Kim Ebbehøj, Leif Hansen, Luis da Gama, Leif Kærgaard, Aksel Jepsen, Aase Nyegaard og Erik Lorenzen tog sig af de praktiske ting i forbindelse med standen. Elisabeth Stisen har taget fotoet af Matchrace. Stor tak til alle, der hjælper.

Mange hilsner

Aase Nyegaard

Sønderborg "Byrådrådets nyhedsbrev nr.8"

Aase Nyegaard 

En opfordring. Følg med i hvad der sker i Sønderborg Byråd, ved læsning af de udsendte nyhedsbreve. Her er nyhedsbrevet nr.8:

/sites/default/files/files/Byr%C3%A5dets%20nyhedsbrev%20Nr%208.pdf

Generalforsamling d.19./3.2015

Kære Fælleslistemedlem
Du / I inviteres hermed til årets generalforsamling.

Torsdag d. 19/3 kl.19.30 på Knøsgaard, Høruphav (mødelokale A).
Vi håber du vil reservere en plads i kalenderen, så du kan være med til at præge fremtidens politik.
Fælleslisten har fra de små kommuners tid en helt tydelig selvforståelse og den har stået stærkt i billedet i en del af disse kommuner.
Sidste valg viste, at vi skal til at tænke alt ind i de større rammer. Derfor kommer vi med et oplæg til drøftelse på generalforsamlingen. Vi skal arbejde anderledes og involvere folk på en anden måde, hvis vi skal opnå en styrke, hvor vi kan gøre en forskel.
I det nuværende byråd har vi placeret Aase og Erik i ansvarsfulde poster med stor indflydelse og der står respekt om deres arbejde. Men vi skulle gerne blive lidt stærkere 3 – 5 mandater til næste valg må være målet.
Vi mener, at kommunalpolitik har det godt, hvis politikerne ikke er afhængige af partipolitik i gængs forstand. For udviklingens skyld, er det ofte en fordel at stå fri og uafhængig af landspolitiske bindinger og centralt dikteret tankesæt. Vi så det tydeligt ved kasernelukningen, hvor de lokale folketingspolitikere ikke var tydelige i deres bestræbelser på at redde, hvad reddes kunne. De var pålagt overordnede prioriteringer.
Hvordan vi har tænkt os at ændre dette, vil I kunne høre om og diskutere sammen med de øvrige på generalforsamlingen.
DAGSORDEN.
1.     Valg af dirigent og referent.
2.    Beretning fra foreningens formand.
3.    Orientering om det kommunalpolitiske arbejde.
4.    Kassererens fremlæggelse af foreningens regnskab for året og godkendelse af regnskab.            
5.    Bestyrelsens forslag til fremtidige politiske indsatsområder samt aktivitets–og budgetplan.     
6.    Indkomne forslag fra medlemmerne. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
       Generalforsamlingen)
7.    Fastlæggelse og vedtagelse af kontingent for det kommende år.
8.    Valg af foreningens formand og kasserer (formand i ulige år og kasserer i lige år)
9.    Valg af bestyrelsesmedlemmer. (i år skal der vælges højst 3 medlemmer ) + 2 suppleanter.
10.  Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant.
11.   Eventuelt.
 
Bestyrelsen:
John Solkær – Leif Hansen – Marianne Høi – Leif Kjærgaard – Gitte Beier – Inge Muusmann - Luis Da Gama – Anders Jensen - Erik Krogh

forskningskonference på Syddansk Universitet i Sønderborg

af Aase Nyegaard

Pressemeddelelse

Nok har krudtrøgen fra Dybbøl lagt sig, og nok har Sergentskolen rømmet kasernen, Sønderborg formår alligevel at gøre sig til midtpunkt for militær interesse. Det sker, når Nato i næste uge i tre dage holder forskningskonference på Syddansk Universitet i Sønderborg og drøfter omstilling til et grønnere forsvar.

Placeringen af konferencen i Sønderborg skyldes i høj grad ProjectZero - Sønderborgs vision om at blive CO2-neutralt område i 2029. Konferencen, der samler militærfolk, erhvervsfolk og forskere, handler om håndtering af både energi, vand og affald – ikke mindst med sigte på militære baser, der ofte er af cirka samme størrelse som Sønderborg by. Når militæret omstilles, har det afsmittende effekt på civilsamfundet, og på konferencen bliver der udarbejdet en håndbog, som alle kan lade sig inspirere af.

Da konferencen i Sønderborg blev planlagt, var forventningen omkring 30 deltagere, men der er tilmeldt 60 fra ni lande. Den meste prominente deltager er USA’s viceforsvarsminister Katherine Hammack, som taler i forbindelse med den officielle middag, der holdes onsdag aften på Sønderborg Slot.

Inden det officielle program begynder tirsdag eftermiddag med taler af blandt andre Sønderborgs viceborgmester, Aase Nyegaard, har deltagerne mulighed for at komme på ZERO Energy-tour i Sønderborg-området, hvor der bl.a. sættes fokus på områdets mange demonstrationsprojekter for energirigtigt byggeri og grøn fjernvarme. Tirsdagen slutter med en tur på Historiecenter Dybbøl Banke, hvor deltagerne får indblik i hvordan man i 1864 førte krig med datidens energiformer, vandforsyning etc.

Stor lokal opbakning

Konferencen er kommet i stand i samarbejde mellem ProjectZero-direktør Peter Rathje og Michael Goodsite, der er professor og institutleder på Teknologi og Innovation på Syddansk Universitet i Odense, men også har en fortid som officer i det amerikanske forvar og i Nato. De foreslog seminaret til Nato på baggrund af deres kendskab til voksende interesse for grøn omstilling i blandt andet det amerikanske militær.

- Også det danske forsvar er meget optaget af grøn omstilling. Forsvaret har ambitiøse klimamålsætninger, udarbejder klimaregnskaber, og anvender i stigende grad solceller, grøn fjernvarme og elbiler, siger Peter Rathje, som derfor glæder sig over fin deltagelse fra områdets mange virksomheder, der beskæftiger sig med grøn teknologi, deriblandt Danfoss, ingeniør Torben Esbensen og klyngeorganisationer som CLEAN. Desuden hjælper blandt andre Fabrikant Mads Clausens Fond, Linak og Sønderborg Kommune med at dække ekstra udgifter i forbindelse med konferencens store deltagerantal.

Mandskab kan skånes

Selv om konferencen har sit fokus på hensynet til klima og miljø, har omstillingen også sikkerhedsaspekter.

For eksempel blev i tusindvis af mennesker dræbt eller såret i bagholdsangreb og på grund af vejsidebomber ved transporten af brændstof til Natos Isaf-styrker i Afghanistan. Da krigen var på sit højeste, blev der hver dag kørt over 1300 tankbiler ud til lejrene, og ifølge en Nato-rapport kostede det syv liter olie at bringe én liter olie ud i felten.

Derfor er det interessant, hvordan de fossile brændstoffer kan udfases, ligesom det for eksempel også er interessant, hvordan solceller kan erstatte batterier, som vejer tungt i oppakningen for soldater på mission.

Sønderborg cementerer Kina-samarbejde

Pressemeddelelse:

Sønderborg cementerer Kina-samarbejde

En delegation primært med ledere fra Sønderborgs uddannelsesinstitutioner tager i næste uge (afrejse fredag 23.1.) til Haiyan i Kina. Helt konkrete aftaler om eksport af uddannelser med grøn profil er på dagsordnen. Men også turisme og yderligere eksport af såvel viden som produkter til bæredygtigt byggeri indgår i de aftalte møder.

                                           

Direktør på EUC Syd, Finn Karlsen (tv) og rektor på Haiyan Polytechnical School, He Yongxiang, underskrev i efteråret en samarbejdsaftale i Sønderborg. Nu skal aftalen udmøntes i konkrete uddannelsesforløb.

Haiyan er i gang med at etablere en ny bydel til 300.000 indbyggere. Her er konkrete danske fingeraftryk i form af gaden Danish Zero Carbon Street og tre showcases (huse) med Sønderborg-aftryk, bl.a. et Zero-plus hus. Rådgivende ingeniør Torben Esbensen, har været stærkt involveret i disse showcases, og der arbejdes på at finde gode danske produkter til de udstillingsvinduer for grøn tænkning, som husene skal udgøre.

- Det kræver en vedholdende indsats at fastholde samarbejdet med de store partnere i Kina. Vi gør det ene og alene for at skabe arbejdspladser i Sønderborg. Danfoss har en fabrik i Haiyan, og sammen med ProjectZero er det gode døråbnere for os. Erhvervslivet har en fod inden for i Haiyan, men der er plads til flere, som vil eksportere, og det er glædeligt, at vore uddannelsesinstitutioner også har fået øjnene op for eksportmuligheder. Vi vil denne gang også tage fat på mulighederne for at skabe samarbejde inden for turisme, siger viceborgmester Aase Nyegaard, der er leder af Sønderborg-delegationen.

Med på turen er bl.a. Poul Valdemar Nielsen, Sønderborg Kommunes leder af Haiyan-samarbejdsaften, Torben Esbensen og repræsentanter for EUC Syd, BC Syd og Gråsten Landbrugsskole. På programmet er både officielle møder med Haiyans borgmester og første sekretær samt besøg på Haiyans landbrugsskole, tekniske skole og business skole.

- Vi havde besøg fra Haiyan Polytechnical School i efteråret og underskrev en samarbejdsaftale. Nu skal vi have detaljerne på plads omkring udveksling af undervisere, og vi skal have tilrettelagt konkrete uddannelsesforløb. Det handler om, at vi skal undervise kinesiske ingeniører og håndværkere i bæredygtigt byggeri og renovering, både i Haiyan og Sønderborg, fortæller vicedirektør på Sønderborgs tekniske skole, EUC Syd, Hans Lehmann.

Skolen har tidligere haft projekter med uddannelseseksport til bl.a. Frankrig og Uganda.

FAKTA

Samarbejdsaftalen med Haiyan supplerer den sistercity-aftale, Sønderborg i forvejen har med Baoding i Kina. Haiyan er en vigtig samarbejdspartner, fordi byen er en af seks byer, som er udpeget som rollemodel i den urbaniseringsproces, som de kommende årtier skal sikre bæredygtighed omkring 300 mio. kineseres flytning fra land til by. Sønderborg har med sit navn stemplet på tre showcases på Danish Zero Carbon Street sikret sig et godt grundlag for eksport til Haiyan.

Evt. yderligere info hos

viceborgmester Aase Nyegaard, tlf. 27 90 02 18, og / eller

vicedirektør på EUC Syd, Hans Lehmann, tlf. 51 31 48 48.

Billedtekst: Direktør på EUC Syd, Finn Karlsen (t.v.) og rektor på Haiyan Polytechnical School, He Yongxiang, underskrev i efteråret en samarbejdsaftale i Sønderborg. Nu skal aftalen udmøntes i konkrete uddannelsesforløb.

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune

Kommunikationsafdelingen
 

Pages

Subscribe to Front page feed