Detbatindlæg

Høringssvar til Byliv og infrastruktur

--- Læserbrev ---: 

Fælleslisten har nu fremsendt høringssvar til Byliv og Infrastruktur samt pressen. Svaret er udarbejdet af et udvalg i Fælleslisten, bestående af nævnte 8 personer:

Leif Hansen, Sønderborg

Leif Kjærgaard; Havnbjerg

Aksel Jepsen, Augustenborg

Ejler Skjerning, Sønderborg

Kim Beier, Ertebjerg

Ole Stisen, Kegnæs.

Knud Bache, Blans

John Solkær, Blans

 

Følgebrev til medlemmer og interesserede - følg dette link: /sites/default/files/files/K%C3%A6re%20F%C3%A6lleslistemedlem%20og%20interesserede%20vedr%C3%B8rende%20h%C3%B8ringssvar%20nov%202014.pdf

 

Høringssvaret kan ses via følgende link: /sites/default/files/files/Byliv%20og%20infrastruktur%20F%C3%A6lleslisten%20slutdoc.pdf

Skab det rigtige kaos 2.

--- Læserbrev ---: 

Sendt til pressen d.d. af
Leif Hansen
 
Hvis man skaber negativ kaos i byråds salen, er det kun de andre kommuner som Aabenraa, Flensborg og Kolding der vinder på det. Det er som nogle af de nye politikkere som er kommet ind ved valget ikke rigtig har forståelse for hvad demokrati er. For at Sønderborg skal komme videre efter vi har mistet kaserne og sygepleje skole skal alle til at arbejde sammen i stedet for at bekrige hinanden. Også her vil Aabenraa, Flensborg og Kolding vinde på det, hvis vi ikke samarbejder.
For at få et godt byrum kunne man flytte rutebilstationen og lave parkeringspladser der i stedet.
Det vil give en mulighed for at lave et rigtig fint område omkring Sønderborg hus.
 

Skab det rigtige kaos.

--- Læserbrev ---: 

Indlæg til JV 
Af Leif Hansen
Når man ser det forslag der er lagt i høring angående byliv og infrastruktur vil det skabe kaos på den negative måde. Hvis man skal have sat hastigheden ned skal vi have rigtig meget trafik. Man kan bare se hvad der sker når der er mange biler på motorvejen. Vi skal derfor skabe så meget byliv at det er umuligt at komme til. Se bare hvad der sker på et værtshus, når der er folk kommer der flere til. Derfor kære politikere skab så meget byliv at vi får kaos i byen og ikke i byråds salen.
 
 

Budget 2015 - fortsat fra i går. Sidste afsnit.

--- Læserbrev ---: 

Af John Solkær.

Budget 2015 - fortsat fra i går. Sidste afsnit.

Øvrige initiativer til vækst i Sønderborg Kommune:

– forstærket indsats på syge- dagpengeområdet skal hjælpe medarbejderne hurtigt tilbage på arbejdspladserne
– medlemskab af Danmarks førende grønne klyngeorganisation, Clean.
– Jobcentret i Sønderborg er det jobcenter i Danmark, som har det bedste samarbejde med erhvervslivet. Fremadrettet vil jobcentret forstærke indsatsen for at opkvalificere ledige, så disse får de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.
– Økonomiudvalget får tildelt en pulje på 1 mio. kroner til væksttiltag.
- Udvalget for Kulturel og Regional Udvikling får tildelt 1,5 millioner kroner til regionalt udviklingsarbejde – med særligt fokus på erhvervsregional udvikling.
– infrastruktur er vigtig. Derfor har Sønderborg Kommune i 2015 afsat over 10 millioner kroner til Sønderborg Lufthavn i drifts- og anlægsmidler.

Endnu bedre dialog og samarbejde:

Med Sønderborg Vækstråd har vi fået et nyt og spændende redskab, som er klar til at gå i gang med arbejdet. Det vil være glædeligt, om der allerede her fra vækstrådets spæde start kan etableres en stærk dialog med virksomhederne, så der løbende kan blive koordineret og kommunikeret mellem erhvervslivet, vækstrådet og kommunen.

I Sønderborg Kommune vil vi vores erhvervsliv, og der er fra politisk hold stort fokus på, at få skabt de bedst mulige rammebetingelser. Derfor har det høj prioritet at der både fra politisk hold og i forvaltningen arbejdes videre med at få skabt en god, løbende og konstruktiv dialog om muligheder, ambitioner og udfordringer.

Sønderborg Kommune skal være en kommune med vækst, viden og visioner – og de mål kan vi løse sammen.

Budget 2015 - fortsat fra i går

--- Læserbrev ---: 

Lagt på af John Solkær.

Budget 2015 - fortsat fra i går.

Nye anlægsinvesteringer i Sønderborg Kommune:

Udover de ovennævnte initiativer er der indenfor anlægsområdets budget på 334 millioner kroner afsat midler til at understøtte skabelsen af vækst og arbejdspladser i Sønderborg Kommune. Blandt anlægsinitiativerne kan nævnes:

– 78 millioner kroner for årene 2013-2016 til energirenovering og solceller
– infrastruktur i forbindelse med Borgen
– anlægsinvesteringen på ekstra 78 millioner til Byens Havn (fra 2015 og fremefter)
– 3,3 millioner kroner til udvidelsen af fly-parkeringspladserne i Sønderborg lufthavn (2015).

Nye initiativer og ambitioner for erhvervsområdet i forbindelse med budgetforliget for 2015:

I forbindelse med udarbejdelsen af Sønderborg Kommunes budget for 2015 var der bred politisk enighed om, at fastholde sit fokus på initiativer, som skal understøtte erhvervslivets muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Blandt de mest markante initiativer kan nævnes:

– i 2014 blev dækningsafgiften for forretningsejendomme halveret – i 2015 forsvinder den helt. Det svarer til en afgiftslettelse på 5 millioner kroner til næste år.

– etablering af Sønderborg Vækstråd
– midler til erhvervsudvalget med henblik på at understøtte erhvervsfremmeaktiviteter.
– 1,8 millioner kroner årligt til Masterplan for Iværksætteri
– yderligere fokus på at styrke turismen
– ønske om at udvikle og bakke op om ”Det Sønderjyske Hus” i øvre Perlegade.
– midler til ansættelse af en jobskaber i landdistrikterne
– oprettelse af fundraiser-funktion med henblik på at tiltrække erhvervsprojekter og andre interessante muligheder til kommunen.
– udarbejdelse af samlet strategisk plan for at fastholde og tiltrække andre uddannelser og studerende.
– 10 millioner kroner skydes i en nyetableret Uddannelsesfond
– 10 millioner kroner investeres til vækstfremmende initiativer.

Herudover skal det nævnes, at Sønderborg Kommune også udlejer bygningen til fonden for Udviklingspark Syd. Udviklingsparken er etableret med henblik på at støtte erhvervslivet.

Fælleslisten - en aktiv spiller omkring budget 2015

--- Læserbrev ---: 
Af John Solkær

Følgende indlæg stammer fra BUDGET 2015, som Fælleslisten er en aktiv medspiller i.

BUDGET 2015 indeholder mange fremadrettede initiativer, herunder vægtningen af erhvervslivets rammevilkår.

Sønderborg Kommune – vækst, viden og visioner.

I Sønderborg Kommune er vi meget fokuserede på at skabe de bedst mulige rammer for vores erhvervsliv, for vi ved, at vejen til ...vækst og etableringen af nye arbejdspladser er helt afgørende forudsætninger for at skabe en dynamisk og driftig kommune.

For Sønderborg Kommune er det vigtigt, at der bliver arbejdet for ikke bare at vedligeholde, men også udbygge og udvikle det gode samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen.

Sønderborg Kommune har en ambition om at understøtte erhvervslivets muligheder for at skabe vækst i videst mulig omfang. Derfor er der fra kommunale side igangsat en lang række initiativer for at skabe endnu bedre rammer for de erhvervsdrivende:

I Sønderborg Kommunes budget for 2015 er der således udvalgt fire udviklingstemaer:

– vækst og jobskabelse
– en fremtidsparat arbejdskraft
– Sønderborg Kommunes fyrtårne (byens havn, ProjectZero og turisme...
– kvalitet i de kommunale ydelser.

Herudover er der med etableringen af Erhvervsudvalget i 2014 samt etableringen af Erhvervskontakten iværksat nye initiativer, hvis primære formål er at understøtte områdets dygtige erhvervsliv.

Erhvervsudvalget har siden etableringen bidraget til at få iværksat

følgende initiativer:

- ny og ambitiøs erhvervsfremmestrategi for Sønderborg Kommune
– udarbejdelsen af masterplan for iværksætteri
– igangsat arbejdet med masterplan for handel og turisme...
– initiativer til at styrke turismen på Nordals og i Gråsten
– er i fuld gang med at udarbejde en ny bosætningsstrategi.

Erhvervskontaktens dygtige medarbejdere har nu i et år og med en maksimal svartid på 22 timer arbejdet med at hjælpe borgere og virksomheder med følgende:

– opstart af ny virksomhed
– flytning af virksomhed internt i kommunen
– flytning af virksomhed til kommunen
– rekruttering af arbejdskraft
– udvide eller bygge om
– hjælp og ekspertise til erhvervslivet fra det Syddanske Bruxelles - kontor.


 

Legepladser, som et praktisk politisk forslag

--- Læserbrev ---: 

Medlem af Fælleslisten Bjarke Valeur Bruhn-Rasmussen

Præstegårdsvej 16 a, 6400 Sønderborg

Nogle gange skal man have en udefra til at beskrive det særegen ved Sønderborg Kommune, og derved få åbnet ens egne øjne. Jeg har en god ven, med små børn fra en nabokommune, der ringede mig op, og spurgte om en legeplads i Sønderborg. Jeg anbefalede Kongevejsparkens legeplads, som jeg tit kører forbi, og kan se er rigtig godt besøgt. 

Legepladserne gør Sønderborg Kommune til en børnevenlig kommune både for børnefamilier i Kommunen, tilflyttere og turister. Lige så vigtigt, så indbyder legepladser til fysisk aktivitet og social samhørighed for børn. Legepladser er derfor en tidlig kickstarter til at fremme sundhed.

Vi har mange gode legepladser i kommunen, og det skal vi fastholde og udbygge, det ønsker vi i Fælleslisten. Som tidligere byrådspolitikker blev jeg ofte, med rette skudt i skoen, for ikke at være konkret nok ift. de politiske budskaber, dette vil jeg hermed rode bod på. Jeg foreslår, at det grønne areal i Fynshav, som lige nu er på auktion, købes af Kommunen, og at der etableres en legeplads på området. Dette er helt i Fælleslistens ånd, hvor vi vil en sund udvikling af landsbyerne

 

Vi kan samarbejde, men kan Venstre.

--- Læserbrev ---: 

Af Erik Lorenzen, byrådsmedlem

Ofte bliver vi i Fælleslisten mødt med udtalelser fra ledende venstrefolk om at Fælleslistens rolle I byrådet er udspillet. Vist fik vi klø ved sidste valg og blev voldsomt reduceret, men derfra til at være udslettet efter næste valg, det vil jeg dog lade vælgerne afgøre om tre år.

Både i foregående og nuværende byråd har Fælleslisten vist at vi kan samarbejde både bredt og til højre og venstre.

Vi er ikke bundet af fasttømrede ideologier der blokerer for kompromiser. Vi vil samarbejdet til gavn for borgerne og kommunens udvikling.

Peter Brodersen formand for Venstre i Sønderborg giver Fælleslisten  skylden for at Venstre ikke kom med i en konstituering under valgkampen og senere på selve valgnatten.

Fælleslisten er skyld i at Venstre ikke blev en del af budget 2015.

Fælleslisten er skyld i at Venstre ikke kunne komme med i en bredere konstituering efter at de væltede to af flertalsgruppens formænd i udvalgene. Som om en sådan handling skulle give lyst til at indgå et samarbejde.

På seneste byrådsmøde postulerede Peter Hansen at Socialdemokraterne havde givet Fælleslisten vetoret i alle beslutninger.

Det er jo helt utroligt så meget indflydelse Fælleslisten har fået og så er vi blot 2 ud af 31. Vi har heller ikke engang de afgørende mandater i den 18 mand store flertalsgruppe. Men vi er troværdige samarbejdspartnere man kan stole på. Det gør måske forskellen.

Måske skulle Venstre, der som de eneste ønsker at sænke skatten, overveje om det kunne være det, som forhindrer et bredt samarbejde i hele byrådet. Alle øvrige partier er enige om at skatten ikke kan sættes ned på nuværende tidspunkt, set i forhold til de udfordringer vi har på længere sigt. Det var ikke for sjov vi satte den op.

Peter Hansen ønsker Fælleslisten hen hvor peberet

--- Læserbrev ---: 

Erik Lorenzen
Byrådsmedlem Fælleslisten

På netop afholdte ekstraordinære byrådsmøde gav Peter Hansen udtryk for at han var ked af at Venstres magtdemonstration med valg af nye formænd i Sundhedsudvalget og Børn og Uddannelsesudvalget også havde ramt Helge Larsen (A ). Af det må undertegnede jo så udlede at han  ikke er ked af at det har ramt mig og Fælleslisten.  Jeg spurgte ellers udvalgets to ægte venstrefolk Tage Petersen og Jens Peter Thomsen  om årsagen til at jeg ikke skulle være formand mere. Om det var måden jeg ledede møderne på eller hvad kritikken ellers skulle være. Særlig i det tilfælde at jeg evt. på et senere tidspunkt skulle blive formand igen, ville jeg gerne tage ved lære af mine fejl. Der var ingen kritik og det var ikke personligt, men blot fordi de kunne.

Ofte får jeg tilbudet fra Venstrefolk om at hvis jeg ville stille op for Venstre i Broager området ville jeg være sikret en plads i byrådet i fremtiden. Så det er jo nok stadig ikke personligt og for at  berolige de borgere der har stemt på mig og Fælleslisten, kommer det aldrig til at ske.

Nej for den gode Peter Hansen drejer det sig udelukkende om det er noget der hedder Fælleslisten og at der er borgere i Sønderborg kommune der ikke nødvendigvis mener som han : at det er nødvendigt at man skal være fra et landsdækkende parti for at kunne deltage i det politiske arbejde.

Jeg er klar over at Peter Hansen ønsker Fælleslisten hen hvor peberet gror og vil gøre alt  for at sætte os i dårligt lys. Der var engang vi kunne samarbejde, men med den holdning der lægges for dagen fra hans side, kan det blive meget svært fremadrettet, både i nuværende byråd men også i forhold til senere konstitueringer. Ihvertfald hvis hans holdning også er venstregruppens holdning.

Medborgerhus i det "Gamle Rådhus i Broager

--- Læserbrev ---: 

Af Erik Lorenzen

Følgende sendt til pressen d.d.

Utroligt positivt at borgermødet  i Broager  havde så stor interesse blandt mulige brugere af et kommende medborgerhus. Ikke at jeg er overrasket over fremmødet, da  jeg har været i kontakt med flere foreninger de seneste måneder, om netop dette emne. Efter mødet er der nedsat en arbejdsgruppe som skal finde substansen i de mange forslag til anvendelse af huset. Hvilke muligheder er der. Hvad kan lade sig gøre og hvordan sikres det at det bliver et samspil med øvrige tilbud i Broager og ikke en konkurrence om overlevelse.
Etablering, finansiering og daglig drift skal også sikres.
Jeg vil gerne opfordre arbejdsgruppen til at gå i tæt dialog med Kultur, Borger og Fritidsudvalget i det videre arbejde.  Udvalget er i budget 2015 blevet pålagt at lave en behovsanalyse for medborgerhuse i Broager og Gråsten. Nu er borgermødet i Broager kommet lidt på forkant med denne budgetaftale. Men det betyder ikke at dialogen mellem  borgergruppe, udvalg og byrådet ikke skal være der. Dialogen er stadig  en vigtig forudsætning for at alle får ejerskab til projektet og at vi i fællesskab når målet. Et hus der styrker sammenhold og samvær mellem borgerne i Broager området.

Pages