Detbatindlæg

Bredt budgetforlig godt for Sønderborg Kommune

--- Læserbrev ---: 

John Solkær

Fælleslisten/formand.

Bredt budgetforlig godt for Sønderborg Kommune.

Med det brede forlig og underskrifter fra alle byrådets partier har storkommunen efter Fælleslistens mening taget et stort skridt fremad.

Erkendelsen af, at det er vigtigt at sidde med ved bordet, hvor beslutningerne træffes, er et stort skridt i retning af det, som borgerne har efterlyst i årevis: Tag et fælles ansvar.

Trods forskellige synspunkter og veje mod målet om at gøre kommunen til en så stærk og rummelig enhed som muligt, er det befriende at se, at der i år er vist vilje hele vejen rundt i det politiske spektrum.

Der er slugt kameler og der er reduceret på ønsker og ambitioner.  Sådan må det være.

Skulle de forventede økonomiske forudsætningerne ikke holde, er det alt andet lige lettere at justere i fællesskab, når man sidder med ved bordet end goldt at påstå: ”hvad sagde vi”. Disse ”bakspejls -udtalelser” er såmænd blevet brugt både af den ene og den anden fløj gennem årene – og det kan ikke bruges til ret meget.

At kommunen nedjusterer ambitionerne på anlægsbudgetterne i de kommende 4 år er yderst fornuftigt.

Vi har i de senere år planlagt anlægsinvesteringer for næsten lige så meget som Haderslev - og Åbenrå kommuner tilsammen. Vi har fået meget for de penge, hvoraf mange er investeret i langsigtet udvikling. Men det er fint med en pause, hvor der drosles lidt ned.

 

Til lykke til borgmester - forhandlerne i alle partier og grupperinger – ja til hele byrådet.

Nu er der basis for arbejdsro - både i byrådet og i forvaltningerne.

 

 

Fælleslistens budgetforslag for Sønderborg Kommune 2016

--- Læserbrev ---: 

  

Et oplæg via Aase, Erik og John

Her er Fælleslistens budgetforslag, som er sendt som vores bidrag til budget 2016:

1. Sønderborg Kommune skal have lavet et spændende fritidsområde på Kær Vestermark a la Madsbyparken i Fredericia med  forskellige aktiviteter, dyr, lege- og opholdsområder. Der skal få laves en undersøgelse og senere skal vi lade de personer, der er er på overførselsindkomst og med handicaps, få et job.

2. Udførelse af gang- og cykelsti fra Augustenborg til Bro (sidste års budget).

3. Medborger- og foreningshus på det gamle rådhus i Broager. Her kan samtidig være en satellit af Frivilligheds- og Foreningernes hus, hvor hovedcenteret skal ligge i Sønderborg.

I henhold til det udarbejdede notat fra den lokale arbejdsgruppe er det udgiftsneutralt. Vi sikrer en langsigtet løsning for Lokalhistorisk Arkiv, Ældresagen og andre foreninger, der har brug for et permanent værested. Samlet set bliver det mere attraktivt at blive en del af dette sted. Fælleslisten vil gøre noget for landdistrikterne, som vi har gjort andre steder - en kommune i balance.

Brugere af Degnegaarden skal have mulighed for at flytte ind 1. dec. 2015, når lejemålet med boligforeningen udløber. De er klar til at give en hånd med ved indretning og maling m.m. Hvis biblioteket flytter med, vil der blive meget mere liv og en større synergieffekt i forhold til flere aktiviteter.

Annasminde og rest forsikringssum skal være en del af finansieringen.  Anlægsbehov mio kr. 3.019. Nuværende biblioteksbygning sættes til salg eller anvendes til andre formål. Samlet driftskroner til rådighed 294.000 jvf. nuværende drift. Hvis biblioteket ikke flytter med er anlægsbehovet knap 1 mio mindre og driftskroner reduceret til 220.000

4. Guderup Børnehave - ombygning af adgangs- og garderobeforhold for 3 stuer. Nyt læringsrum i fællesrummet, nyt værksted i de nuværende personalrum og tilbygning af personalefaciliteter - mio kr. 2.540,-

5. Nørreskovens Naturbørnehave 3 nye skurvogne med energivenlig varme til erstatning af den nuværende gasopvarmning og dieselgenerator -  1 mio ( De nuværende skurvogne er fra 2004 og nedslidte).

6. Opgradering af asfalt i landsbyerne - der skal køres længere end til bygrænsen - 3 mio - tillæg til Arkil aftalen.

7. Undersøgelse af cykelsti fra Broager til Skelde - der mangler et stykke fra Dynt til Skelde. Den gamle banestrækning går i øjeblikket fra Broager til Skelde. Omkring 75 skolebørn bor i  området. Landsbylauget har lavet et oplæg.

8. Der skal etableres en cykelsti fra Fynshav til Guderup i 2016.

9. Cykelsti fra Avnbøl til Ullerup - skal sikkerheds vurderes og justeres.

10. Idrætsfaciliteter ved Sønderskovskolen 2017

11. Undersøgelse og udbedring af Skansens mangler.

Inden for dagplejen vil vi gerne have lavet trebørns kontrakter i Dybbøl Sundeved som foreslået af FOA. Er tænkt som et toårigt forsøg - mio kr. 1.7 årligt. Forslag er vedlagt vores budgetforslag.

Vi skal have en drøftelse af, hvordan vi kan løfte vore skoler både for at fastholde elever, implementere skolereformen og højne kvaliteten. Her skal vi budgettere med økonomiske ressourcer.

Vi skal have kigget på Flextrafik - vi skal have defineret, hvem der kan bestille flexture og have vore lokale taxier mere med i spil. Vi kan ikke som offentlig virksomhed være med til at de små, private taxivognmænd må lukke ned.

Afhentning af børn til Kløverskolen bør foretages af lokale vognmænd der kender området og børnene. Her skal indbygges lokale klausuler.

4. Der etableres et centralt, udkørende team, med 3 inklusionsmedarbejdere, der hjælper med at observere og fokusere på de gode faktorer i samspillet med klasserne/skolen. mio kr. 1.5 per år

5. Etablering af specialklasse inden for autisme på skoleområdet. Planen er at forvaltningen præsenterer et oplæg i efteråret og at det efter høring kan træde i kraft fra august 2016. Anlæg og drift er derfor ukendt på nuværende tidspunkt. Afhænger af, hvilken overbygningsskole, der skal give tilbuddet.
Driften må være den samme som i dag, da børnene allerede er på Kløverskolen

LÆRERNE SAVNER FLEKSIBILITET

--- Læserbrev ---: 

Set på TV-Syds hjemmeside:
Det er et år siden, at skolereformen trådte i kraft. I denne uge er lærerne tilbage på arbejde for at forberede det kommende skoleår - og i Tønder håber de, at der kan komme mere fleksibilitet i fremtiden.
I Tønder Kommune skal alle folkeskolelærere være på skolen i de timer, de arbejder. Og det er noget af en udfordring, hvis man spørger Carl Linnet, der er fællestillidsmand på Tønder Overbygningsskole.
- Helt til kl. 16 hver dag er alle elever her. Selvom man har tidspunkter på dagen, hvor man kan forberede sig, er der altid meget larm, siger han til TV SYD.
Skolelederen på Tønder Overbygningsskole, Jan Peter Jensen, forsvarer dog kommunens regler.
- Dette er en fordel, at vi alle er her på matriklen. Både når vi skal holde møder eller for eksempel sparre med hinanden, siger han til TV SYD.
Det kan dog lade sig gøre - også inden for lovens rammer - at lave en lokalaftale, så lærerne ikke behøver at tilbringe al deres arbejdstid på skolen.
I Sønderborg har Fælleslisten været med til at sikre en fleksibel aftale med lærerne, det er vi stolte af. Se indslaget og hør Formand for Børn og Uddannelsesudvalget Erik Lorenzen (FÆLLESLISTEN) udtale sig i TVsyd
I Sønderborg har kommunen og den lokale lærerforening for aftalt, at lærerne 240 timer om året må arbejde hjemme. Det svarer til 6 timer om ugen.

Fælleslisten møder Lysabild Børneunivers og Landsbyrådet

--- Læserbrev ---: 

Indlæg af John Solkær fra d.25.6.15

Fælleslistens bestyrelse har besluttet at besøge de gamle kommuneområder for at tage temperaturen på lokalsamfundene og for at se, hvad der rører sig. 

Vi startede i Lysabild, hvor vi havde bedt Skolebestyrelsen og Landsbyrådet om et møde. Ligeledes var der repræsentation fra skolen. Fra Fælleslisten var bestyrelse, enkelte lokale medlemmer af Fælleslisten samt Fælleslistens to byrådsmedlemmer.

Vi var samlet ca. 20 mennesker til et par timers oplysning, drøftelse af problemstillinger og lytte til de initiativer, der foregår i lokalsamfundene omkring skolen.

Orientering om skolen ved Niels Henrik Bech.

Børneuniversets store styrke er at der er en rød tråd ned gennem skolen til børnehave og SFO.

Alle kender rammerne og alle ser hinanden hver dag.

Det giver nærhed, tryghed og overskuelighed for børnene.

Skolen oplever, at organisationen er slanket meget. Man er gået fra 5 ledere til ca. 1½ lederstilling, hvilket er et absolut minimum, man ser gerne ledelsestimetallet forøget.

Skolen ser muligheder og styrker i at være centrum for dagplejen, således at det er muligt også her at skabe tryghed f. eks. ved dagplejeres sygdom, så børnene ikke skal flyttes til andre områder end lokalområdet.

Der er et meget stort forældreengagement omkring skolen. F.eks. er der forældreinvolvering i stor stil på hytteture, udflugter, Et eksempel kunne være at en lærer er til stede fra 8 – 16, herefter er børnene udelukkende sammen med forældre til gruppen.

Skolen kunne godt tænke sig at være forsøgsskole på områder, der har med udvikling af børneuniverser at gøre.

Skolen ville gerne kunne udveksle lærerkræfter med f. eks. Hørup Skole (smidighed gennem at kunne låne af hinanden).

Skolen har i øjeblikket et fint elevtal omkring de tyve elever pr. klasse.

Politikernes tilbagevendende snak om størrelse og smertegrænse er belastende for kontinuitet. Man ønsker i høj grad en fremadrettet garanti for sin eksistens. Det ville være medvirkende til at sikre en endnu bedre skole for børnene.

Endelig blev det oplyst, at skolen ligger over gennemsnittet i Nationaltesten.

 

 

Landsbyrådet/lauget. Indlæg ved Erling Juncker, formand.

Landsbyrådet i Lysabild har eksisteret i mange år.

Rådet består af mindst 4 faste rådsmedlemmer plus evt. ad hoc personer, der udpeges fra opgave til opgave.

Alle der bor i området er fødte medlemmer uden aktivt at melde til.

Der er et stærkt foreningsliv i området.

Der arbejdes sammen med andre lokalområder som Skovby, Mommark, Tandslet og Kegnæs.

Der udveksles ideer og ekspertise blandt ildsjæle.

E.J. udtalte, at man var rigtig godt tilfreds med samarbejdet mellem Landdistriktsudvalget og landsbylaugene i almindelighed, hvor ildsjælene netop også har sæde.

Landsbyrådet er katalysator for mange aktiviteter, men kræver, at de enkelte interesseområder er stærke og aktive. Dette ses bl.a. ved, at rådet har hjulpet en teatergruppe og en skatergruppe i gang, så de bliver selvkørende.

Rådet lægger stor vægt på at være aktive i forhold til LAG, hvor der er hentet midler til kultursal/hus med køkken.

Samarbejdet med LAG - administrationen er centralt dirigeret og virker meget bureaukratisk. Dette høres ofte, også andre steder fra.

Der er stor søgning til fælles aktiviteter som fællesspisning, og julefrokost.

Rådet arbejder også med aktiviteter, der kan synliggøre området som et godt og spændende sted at bosætte sig. Man har prøvet forskellige modeller.

Borgere indkaldes til møder for at drøfte strategier og nye ideer.

I det hele taget virker det som om, at Landsbyrådet er en glimrende igangsætter og er rigtig gode til at trække i trådene og få folk i arbejdstøjet.

Der lægges stor vægt på samarbejdet med kommunens landdistriktskoordinator, som nu er fuldtids ansat og kan trække en masse administrativt arbejde og derved frigøre ildsjæle til det, de er gode til.

Området ser sig selv som velegnet til at huse asylansøgere, det vil gøre området endnu stærkere – både hvad angår beboelse og skolemæssigt.

Området har tidligere haft god succes med at integrere afghanske flygtninge.

 

Summa summarum viste vores besøg, at der en kolossal interesse og energi for at udvikle – og styrke lokalområdet.

Initiativer som burde vise politikerne, at her er noget at bygge på.

Livet og udviklingen i landdistrikterne vil givetvis i endnu større omfang end tidligere skulle bygges på indbyggernes engagement og involvering.

I Lysabild – området er disse kompetencer til stede.

Tak til skole, skolebestyrelse og landsbyråd for en spændende aften. 

126 medarbejdere uddannet i coachende kommunikation

--- Læserbrev ---: 

Indlæg fra Erik Lorenzen

Omdrejningspunktet for al aktivitet i dagpleje og børnehaver er kommunikation – med børn, forældre, kolleger, ledelse osv. Med udgangspunkt i den kendsgerning er 126 medarbejdere opgraderet med en ekstra uddannelse. Torsdag er der stor dimissionsfest.

- Der er stort fokus på børnene i disse år. Skolerne er i fuld gang med at implementere en stor reform, og vi ved fra mange undersøgelser, at børnenes skolegang og odds i forhold til uddannelse hænger nøje sammen med, hvordan børnene har det, før de kommer i skole. Der skal være kvalitet i dagtilbuddene, for børnenes trivsel påvirker deres evne til at lære og deres sociale mobilitet, fortæller dagtilbudsleder Inge Muusmann om baggrunden for, at Dagtilbud Sønderborg Øst har valgt at investere i den omfattende efteruddannelse.

De otte daglige pædagogiske ledere og to pædagoger fra hver af de otte enheder har fået uddannelsen på diplomniveau, mens de øvrige 102 medarbejdere - som er både dagplejere, pædagog medhjælpere og pædagoger – har fået fire kursusdage og tre opfølgningsdage.

Fejringen af det store kvalitetsløft foregår torsdag fra kl. 18 i Udviklingshuset HR i Havnbjerg, hvor der er tilrettelagt et program med fællessang, festmiddag, festtale og overrækkelse af uddannelsesbeviser ved Sune Prytz, der er bestyrelsesformand i Dagtilbud Sønderborg Øst.

Festtalen holder formand for børne- og uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune, Erik Lorenzen.

- Det er vigtigt med kvalitet i vore tilbud, også hos de mindste. Vi ved, hvor stor betydning barnets første år har for det videre liv, og derfor er det glædeligt, at Dagtilbud Sønderborg Øst ambitiøst har kastet sig ud i at give alle et kompetenceløft. Målet har været at uddanne medarbejderne til at blive endnu bedre til at skabe trivsel, udvikling og læring i samværet med børn, forældre og kolleger, og jeg tror på, at flere kompetencer også er med til at øge arbejdsglæden, siger Erik Lorenzen.

Uddannelsen i coachende kommunikation har været inddelt i tre niveauer med de daglige pædagogiske ledere i ét niveau, to medarbejdere fra hver enhed i næste niveau og alle øvrige medarbejdere i det tredje niveau. Forløbet med indledt med fælles kick off i september sidste år. Herefter er der gennemført forløb for hvert af de tre niveauer. Der er bl.a. benyttet video i læringsprocesserne.

 

Evt. yderligere info hos Inge Muusmann, tlf. 27 90 82 87.

Energy Cities mødes – og Sønderborg er med

--- Læserbrev ---: 

 

Aase Nyegaard

Pressemeddelse 

Aberdeen i Skotland er i år vært for årsmødet i Energy Cities, som er en sammenslutning af 185 europæiske byer/kommuner, som samarbejder, deler viden og presser på for at få skabt løsninger i forhold til klima- og energispørgsmål. Viceborgmester Aase Nyegaard deltager fra Sønderborg.

Blandt de 185 medlemmer er der fire danske, nemlig – ud over Sønderborg – Frederikshavn, Odense og Faaborg/Midtfyn. Der er kommet 17 nye medlemmer det seneste år.

- Jeg er spændt på at deltage og se, hvad vi kan bidrage med, og hvad vi kan lære af hinanden. Konferencen er en vigtig optakt til COP 21-topmødet, der foregår til december i Paris, som også er medlem af Energy Cities. Vi ønsker alle nye klimamål, og at der i Paris bliver enighed om en global aftale. Men samtidig blev vi – dvs. alle medlemslande – enige om sidste år i Bruxelles, at vi begynder med os selv og sætter turbo på hver for sig. Vi behøver ikke at vente på enighed for at gå i gang, fortæller Aase Nyegaard inden afrejsen til Aberdeen, hvor konferencen finder sted i dag, den 23. april.

- Energy Cities er bygget op omkring en fælles forståelse for, at nytænkning på energiområdet ikke alene handler om at skifte fra et energisystem til et andet. Det handler om radikal reduktion og klogt energiforbrug, så vi omstiller til lavt energiforbrug samtidig med, at vi bevarer den gode livskvalitet, siger hun.

Sønderborgs fortælling handler om ProjectZero og Sønderborgs vision om at blive Europas første CO2-neutrale område i 2029. Det, de fleste i den forbindelse gerne vil vide mere om, er den brede borgerinddragelse.

- Det, det kniber med for mange andre, er vi et langt stykke af vejen nået i mål med, bl.a. takket være House of Science, hvor børn inddrages tidligt, de mange Zero-projekter med borgerinddragelse og kommunens fokus på el-biler og energirenovering. Det er den brede vifte af tiltag, der batter noget, siger hun.

Aase Nyegaard tager samtidig til Aberdeen med en dagsorden, der hedder, at Sønderborg gerne vil være vært for en kommende årskonference i Energy Cities.

- I givet fald bliver det tidligst i 2019, for værterne indtil da er udpeget. Men til den tid vil vi også have en hotelkapacitet, der kan matche et sådan arrangement, så det vil jeg begynde at gøde jorden for, siger hun.

Se programmet for konferencen her: http://aberdeen2015.energy-cities.eu/Programme.html

 

Evt. yderligere info hos Aase Nyegaard på tlf. 27 90  02 18.

Pressemeddelelse

--- Læserbrev ---: 

John Solkær, Formand.

 

Pressemeddelelse.

Fælleslisten har afholdt den årlige generalforsamling på Knøsgaard i Høruphav.

Valg:

Genvalg af formand John Solkær

Valg til bestyrelse: Genvalg til Gitte Beier

                                  Nyvalgt blev Bjarke Valeur Bruhn-Rasmussen

                                  Inge Muusmann ønskede ikke genvalg.

                                  Anders Jensen ønskede ikke genvalg

Bestyrelsen består nu af 8 mand mod tidligere 9.

 

Som bestyrelsessuppleanter valgtes:  Ole Stisen og Kim Ebbehøj.

Som revisorer genvalgtes Margit Schrankenmueller og Ejner Lund

Som revisorsuppleant valgtes Aksel Jepsen.

 

Bestyrelsen har senere konstitueret sig som følger:

Næstformand: Bjarke Valeur Bruhn - Rasmussen

Sekretær. Gitte Beier

 

Beretning:

Et af hovedpunkterne i formandens beretning var den stigende centralisering i samfundet.

Det efterlader især de mindre befolkningsområder med store problemer.

Sønderborg Kommune har mange landsbyer og mindre byer, der mærker dette i disse år. Fællelisten mener, der skal være større fokus på dette problem i den kommende tid.

Kommer der lukninger af skoler og børneinstitutioner – og det vil der gøre med den befolkningsudvikling vi har, hvor der bliver færre og færre børn og flere og flere ældre. Derfor vil landsbyerne nødvendigvis behøve øget opmærksomhed på at forblive områder, hvor det er attraktivt at være og flytte til.

Der skal være en klar holdning i kommunalbestyrelsen til at bevare de levedygtige landsbyer

ved aktivt at gå ind og tilbyde befolkningen eksempelvis en nedlagt skole eller børnehave.

Hvis befolkningen ikke har et være – og aktivitetssted så sygner det hen – og det koster på alle måder dyrt for kommunen.

Det vil Fælleslisten kæmpe for ikke sker. Vi har ikke en agenda om at centralisere for enhver pris.

Det skal også være attraktivt at bo i et landdistrikt.

 

Vi ser det i Avnbøl/Ullerup, hvor skolen blev stillet til rådighed for foreninger, både lokalt og fra f.eks. Sønderborg.  Her blomstrer der nyt liv og nye initiativer til gavn for hel området. Godt man ikke fik solgt skolen.

 

Samarbejdet i flertalsgruppen

Formanden var inde på det kommunalpolitiske arbejde, hvor vi jo p.t. besætter pladsen som 1. viceborgmester og udvalgsformandsposten for Børn og Uddannelse.

De to Fælleslistepolitikere gør et godt og synligt arbejde på deres respektive områder og nyder respekt for dette.

Det indgåede samarbejde med socialdemokraterne forløber fornuftigt. Vi valgte at gå ind i dette samarbejde, fordi vi fik indflydelse, hvor vi gerne ville og fordi der kunne skabes enighed om en forsvarlig økonomisk politik og en hensyntagende og fremadrettet socialpolitik i retning af selvforsørgelse, hvor dette overhovedet er muligt.

Fælleslisten vil altid søge maksimal indflydelse i et samarbejde, hvor vi kan se, det gavner Sønderborg Kommunes borgere. Vi er ikke fokuseret på et ideologisk samarbejde, men på en politik, der efter vores mening vil gavne kommunens borgere. Vi kan arbejde både til højre og til venstre.

Formanden var også inde på nogle opnåede politiske fodaftryk i det forløbne år.

Han nævnte bl.a.:

Viceborgmesterens involvering i mange repræsentative opgaver. Ikke mindst omkring kontakten med Kina og Project Zero.

Administrationsgrundlag om samarbejde med DLF, FOA og BUPL vedr. flexibilitet og rimelige arbejdsvilkår.

Et stort aftryk og tilskyndelse for købet af kasernen.

Den åbne og dialogbaserede stil over for skolebestyrelser og andre fora under Børn – og Uddannelsesudvalget.

Et væsentligt, konstruktivt høringsindlæg i Byliv og Infrastrukturdebatten.

Kultur – og Aktivitetscentret BAKS i Ullerup.

 

Fælleslisten har selvfølgelig også deltaget aktivt og konstruktivt i byrådsarbejdet på masser af andre områder.

Fremadrettet vil Fælleslisten have fokus på at få en bedre kontaktflade i de gamle kommuneområder, således at vi i løbet af i år og næste år, har holdt møder i alle områderne.

 

 

Giv landdistrikterne og de gamle kommunebyer nyt liv.

--- Læserbrev ---: 

Af John Solkær

Forleden aften havde Lokalhistorisk Forening for Sundeved generalforsamling på Bakkensbro Aktivitets – og Kulturcenter i Ullerup. Der var mødt ca. 50 til denne samt et glimrende foredrag om udvandringen til Amerika i forrige og sidste århundrede.

Samtidig afholdt Nydamselskabet et seminar for at sprede viden om offermosen i Nydam og alle de deraf senere udsprungne aktiviteter. Der var samlet ca. 40 personer.

I samme bygning sang Grønlænderforeningen sange fra deres hjemland.

Tidligere på dagen var der aktiviteter i gymnastiksalen.

Det fortæller en hel masse om, hvad det betød, at skolebygningerne forblev et aktiv.

Hvis ikke ledende folk fra Fælleslisten havde taget initiativet, er det tvivlsomt, om det var sket.

Det er nu historie og vi må tænke videre.

Hele Danmark er ramt af en centraliseringsbølge – alt skal være større og mere effektivt – økonomiske overvejelser dikterer, hvad der er bedst for mennesker. By er bedst og land er lort

Ruiner langs bygaden fortæller sit tydelige sprog om, hvad der sker i disse år.

I 2013 gik Socialdemokratiet til valg på sloganet: en kommune i balance

Det er Fælleslisten altid gået ind for.

Tiden er inde til at sætte temaet højt op i det politiske hierarki.

Fælleslisten ser ikke mindst disse temaer prioriteret i de kommende år:

En politik/planlov, der gør det lettere at etablere mindre virksomheder i landdistrikterne.

Intensivere oprydningen i den boligmasse, der skæmmer og jager folk bort fra landsbyerne.

Hvordan kan vi etablere dagligvarebutikker, evt. i foreningsform, med andelsbeviser, eller andre form for interessentskaber.

Sikre/etablere væresteder for befolkningen, både i landsbyerne og i de såkaldte ”mellembyer”

Gerne med befolkningen som den, der tager sig af driften og indvendig vedligeholdelse.

Bakkensbro er et glimrende eksempel og en stor succes i den retning.

For Fælleslisten er der ikke tvivl om, at det igen skal være attraktivt at bo i landdistrikterne.

Befolkningen tager gerne deres andel af arbejdet og ansvaret. Det viser eksemplet fra Avnbøl/Ullerup

Har IKKE lovet gratis buskort

--- Læserbrev ---: 

Af Erik Lorenzen

Venstres Peter Hansen langer ud efter Fælleslisten fordi vi ikke som andre partier har været ude i valgkampen og love gratis buskort til unge på ungdomsuddannelserne.

I sidste byrådsperiode afskaffede vi det gratis buskort i samarbejde med netop venstre fordi

vi ud fra kommunens økonomiske situation ikke mente at dette havde en prioritet der berettigede til at fortsætte. Alternativet havde jo været at finde andre besparelser for at få styr på kommunens økonomi. Den gode økonomi fremhæves ofte, senest af borgmesteren på det netop afholdte byrådsmøde. Den gode økonomi er ikke kommet ud af den blå luft, men er en konsekvens af benhård prioritering af kommunens udgifter i sidste byrådsperiode.

 

I Fælleslisten har vi hele tiden sagt at hvis der skulle afsættes flere penge til offentlig transport kunne der være andre grupper af borgere der havde større behov end at gøre det gratis for de unge. Det kunne være pensionister, enlige forsørgere eller måske skulle der være en bedre

dækning i nogle yderområder så folk også kunne komme hjem igen, hvis de var kommet til Sønderborg by tidligere på dagen.

I det vedtagne budget er der tilført 3,5 mio. til eksisterende bevilling til offentlig transport, det svarer ca. tid det der er sin tid blev sparet væk. Det kan gå til unge der har en betydelig afstand fra hjem til uddannelsesstedet. Samtidig er der vedtaget en redefinering af det samlede transportbehov i kommunen, herunder en vurdering af andre målgruppers behov.

 

Venstre vil sikkert påstå at de har afsat 9.5 mio. i deres budgetforslag og dermed har finansieringen af det gratis buskort på plads. Kendsgerningen er bare at deres budgetforslag efterhånden er så gennem hullet, at det ikke hænger sammen. Hvis det da nogensinde har gjort det.

Venstres byrådsgruppe har ikke stemt imod et eneste  af de tiltag som er finansieret i vedtagne budget af Flertalsgruppen og DF.

Venstre budgetterer med en overførsel på 49 mio. fra 2014. Har dog stemt for at anvende 20 mio. af disse midler til at understøtte erhvervsfremmende aktiviteter og til en uddannelsesfonden.

Statens kompensation for den foreslåede skattenedsættelse blev kun halvt så stor som forventet.

Venstre stemte imod Effektiviseringsstrategien selv om de har budgetteret med 13.5 mio.

Mange af de vedtagne anlægsprojekter er ikke i Venstres budgetoplæg, har endnu ikke hørt at der tages afstand fra disse.

En hurtig udregning viser der mangler mindst 50 mio.

 

Men vi er jo i et valgår og de landsdækkende partier har mere end travlt med at se troværdige ud og holde valgløfter end tænke på kommunens fremtidige økonomi.

Pages